Compliance inom ERV Nordic

”Compliance” innebär att följa gällande lagstiftning samt företagsregler och principer.

Compliance Management Systemet inom ERV Nordic strävar efter att uppnå flera mål:

  • Säkerställa att lagstadgade och interna bestämmelser följs samt även de som åläggs av tillsynsmyndigheter som är relevanta för vår verksamhet.
  • Undvika risker avseende ansvarsskyldighet, straffrättsligt ansvar samt att skydda företagets rykte, dess styrande organ (t ex ledningsgruppe, styrelse) och anställda, och
  • Skydda kundernas intressen i enlighet med vårt krav ”Att försäkra är att förstå”.

ERV Nordic:s  Compliance System (System för Efterlevnadskontroll) styrs av/kontrolleras av den lokala Compliance-funktionen (Mette Skriver Have och Judith Nielsen Marchl). Den lokala compliance-funktionen rapporterar direkt till ledningsgruppen och styrelsen för ERV Nordic samt även till ERGO Compliance.

Munich RE Code of Conduct

Munich RE:s Code of Conduct, vilken är tillämplig för samtliga medarbetare, ledande befattningshavare, ledningsgruppen samt styrelsen, erbjuder vägledning för att uppnå oklanderligt  och lagenligt beteende, baserat på etiska principer. Läs mer här >

Visselblåsarportalen

Syftet med Visselblåsarportalen är att underlätta för dem som vill uppmärksamma oss på överträdelser av lagar eller regler i Munich RE Code of Conduct.

Om en lagöverträdelse eller en väsentlig överträdelse av Munich RE:s Code of Conduct kommer till din kännedom kan du rapportera detta till oss via Visselblåsarportalen >

OBS! Anmälan kan göras helt anonymt. Observera i detta fall säkerhetsrutinen i vår Visselblåsarportal.

Compliance Management System

Verktygen i ERV Nordic:s Compliance-funktion innefattar systematisk riskanalys och kontinuerlig revidering av företagets regelefterlevnad såväl som utbildning av kollegor samt identifiering av överträdelser. Läs mer här >

Åtgärder

Överträdelser av lagbestämmelser, Munich RE:s Code of Conduct eller andra interna regler tolereras inte inom ERV Nordic, det klargörs och leder vid behov till åtgärder.

Klargörelse: Vi är övertygade om att majoriteten av våra medarbetare och våra försäljningsagenter agerar på ett exemplariskt sätt. Dock kan även den bästa uppsättningen regler inte stoppa enskilda fall av oegentligheter från att äga rum. Trots omfattande revision och övervakning kan vi inte alltid vara medvetna om alla klagomål rörande vårt företag. Vi kommer dock att följa upp alla indikationer på oegentligheter som uppmärksammas inom eller utom vårt företag. Relevanta fall kommer att bedömas individuellt och sanktioneras i enlighet med omfattningen av regelöverträdelsen.

Language