Internationella sanktioner

Försäkringen ersätter inte skada som orsakas av aktivitet som direkt strider mot tillämpliga specifika eller allmänna handelsrestriktioner, inklusive ekonomiska och finansiella restriktioner eller särskilda sanktioner eller embargon som införts av EU, USA eller i Norden, om de ovannämnda åtgärderna inte införts i strid mot tillämplig EU-rätt eller lag i Norden.

For English, please see below.

De gällande sanktionerna hittar du på Utrikesdepartementets hemsida. Klicka här för att ta del av informationen.

Vidare kan det i samband med internationella sanktioner uppstå hinder för försäkringsgivaren att tillhandahålla försäkringstjänster, inklusive men inte begränsat till, utbetalning av ersättning för skadehändelse till den skadelidande eller att försäkringsgivarens tillhandahållande av assistans förhindras eller omöjliggörs. Försäkringsgivaren eller dennes samarbetspartner kommer i sådana fall att erbjuda parterna den bästa lösningen med hänsyn till omständigheterna.

Tillhandahållande av tjänster i Iran

De rådande internationella förhållandena som avser Iran omöjligör i dagsläget för Europeiska ERV att tillhandahålla kontantlös service. Det innebär att Europeiska ERV inte har möjlighet att ställa ut betalningsgarantier eller betala räkningar direkt till vårdgivare i Iran.  Som en följd av detta blir den försäkrade själv ansvarig för eventuella vårdkostnader till vårdgivare. Europeiska ERV kommer därefter att återbetala kostnader till den försäkrades svenska bankkonto för verfierade kostnader.

Har du frågor, vänligen ring Företagssupport  på + 46 770 457 970 eller skicka ett mejl till corporate@erv.se

International sanctions

The insurance does not cover cases where the activity is in direct contravention of applicable specific or general trade restrictions, including economic or financial restrictions and additional sanctions or embargoes imposed by the EU, USA or any country in the Nordic countries unless the aforementioned measures are adopted in contravention of applicable EU legislation or rules of law in the Nordic countries. You will find the sanctions at all times in force on the web site of The Danish Ministry of Foreign Affairs. Please see here for further information (in Danish).

Furthermore, international sanctions may create obstacles for the insurance provider regarding delivery of the insurance services, including but not limited to, reimbursement of expenses the claimant, and providing assistance may be hindered or become impossible. The insurance provider or any of its partners will in those situations offer the best suitable solution for the parties, taking the circumstances into consideration.

Provision of services in Iran

International conditions surrounding Iran presently prevent Europæiske ERV from providing cashless service there. This means that Europæiske ERV does not have the operational options for placing payment guarantees or paying invoices directly to health providers in Iran. The consequence is that policyholders will be responsible for settling invoices from medical- and other providers themselves. For claims which are covered by the insurance, Europæiske ERV can reimburse the policyholders into their non-Iranian bank accounts for their documented medical expenses.

If you have any questions please contact us. Phone + 46 770 456 970, email: corporate@erv.se

Har du frågor

Kontakta vår Företagssupport  på + 46 770 457 970 eller skicka ett mejl till corporate@erv.se

Language