Försäkringsdetaljer Extremsport

Här hittar du alla försäkringsdetaljer för vår reseförsäkring Extremsport.

OBS! Även om informationen nedan är taget direkt från villkoret så är det alltid PDF-versionen som gäller vid eventuella motsägelser, felskrivningar etc.

Ingår i Extremsport:

Ansvars- och rättsskydd (del 1 av 2)

Ansvarsskydd

Vad försäkringen ersätter

Ersättning lämnas när någon kräver att du som privatperson ska betala skadestånd till tredje part för en person- eller sakskada enligt bestämmelse i lag om utomobligatoriskt skadestånd i det land där skadan inträffat. Skadan måste ha orsakats av dig under resan.

Försäkringen ersätter:

 • skäliga och sedvanliga kostnader för att fastställa ansvarsskyldighet och storlek på skadeståndet.
 • belopp för vilket du blir skadeståndsskyldig enligt tillämpliga rättsregler om utomobligatoriskt skadeståndsansvar i det land där skadan inträffade.
 • skada på hyrt boende / hotellrum och inredning.

 

Kostnaderna utbetalas efter godkännande av och i samråd med Europeiska ERV.

Europeiska ERVs skyldigheter

Om du kan bli skadeståndsskyldig enligt denna försäkring har Europeiska ERV rätt och skyldighet att för din räkning:

 • utreda om det föreligger någon skadeståndsskyldighet
 • förhandla med den part som begär skadestånd
 • föra din talan vid domstol eller i skiljeförfarande.

 

Du kan inte med bindande verkan för Europeiska ERV helt eller delvis medge skadeståndsskyldighet.

Högsta ersättning

Personskada: 10 000 000 SEK per resa.
Sakskada: 10 000 000 SEK per resa.

Oavsett om ett samma skadetillfälle orsakar både person- och sakskada är det högsta ersättningsbeloppet 10 000 000 SEK.

Det högsta ersättningsbeloppet utgör övre gräns för ersättning vid skadetillfälle, även om flera försäkrade är skadeståndsskyldiga och oavsett om händelsen omfattas av en eller flera försäkringar som tecknats hos Europeiska ERV.

Om flera person- eller sakskador uppkommit vid samma tillfälle och av samma orsak, anses detta som ett skadetillfälle.

Om du är skadeståndsskyldig för persondata gentemot person med hemvist i Sverige, begränsas ersättningsbeloppet till skälig ersättning för personskada enligt svensk rätt.

Begränsningar / Undantag

 • skadeståndsanspråk som uppkommer till följd av eller i samband med avtal (med undantag för "skada på hyrt boende / hotellrum och inredning" under "Vad försäkringen ersätter") avseende hyrt boende / hotellrum
 • skadeståndsanspråk i samband med ditt yrke eller arbete
 • ren förmögenhetsskada, d.v.s. ekonomisk skada som uppkommit utan samband med person- eller sakskada
 • skada för vilken du påtagit dig ansvar utöver gällande rättsregler för utomobligatoriskt skadeståndsansvar
 • sak- eller personskada som du orsakat nära anhörig eller medförsäkrad
 • skada på egendom som du hyrt, leasat, lånat, bearbetat, reparerat, förvarat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med
 • förlust, sak- eller personskada som uppstått till följd av slitage eller grov vårdslöshet eller uppsåtlig straffbar handling
 • förlust, sak- eller personskada som orsakats av djur
 • skada som orsakats av att du överfört sjukdom till en annan person genom smitta eller på annat sätt
 • skada som du kan göras ansvarig för som ägare av fastighet eller lägenhet eller som innehavare av tomträtt
 • skadeståndsskyldighet orsakad vid användning av motordrivet fordon, husvagn, släp, flygplan, paraglider, hängglidare eller annan liknande farkost. Anmärkning: undantaget avser inte eldriven rullstol
 • skadeståndsskyldighet orsakad vid användning av marina fartyg med segel eller motor och som är längre än tre (3) meter, eller marint fartyg kortare än tre (3) meter vars motorstyrka överstiger 3HK
 • skada som uppstått i samband med att du uppsåtligen begått straffbar handling
 • böter eller liknande som utdömts mot dig
 • rena olyckshändelser
 • sådan atomskada som du kan göras ansvarig för enligt atomansvarighetslagen eller motsvarande utländsk lag
 • skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp
 • kostnader som är förorsakade av ett fartyg ekker luftfartyg på grund av din skada måste ändra sin färdplan.

 

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Skadeanmälan

Ett ersättningsanspråk för vilket Europeiska ERV kan vara ersättningsskyldigt ska anmälas till Europeiska ERV utan dröjsmål.

Skyldighet att lämna upplysningar

Du är skyldig att utan dröjsmål lämna handlingar och andra upplysningar som kan vara av betydelse för skaderegleringen till Europeiska ERV. Om du i bedrägligt syfte uppger, förtiger, eller döljer något av betydelse för skadans bedömning, gäller inte försäkringen.

Räddningsåtgärder

Du ska efter förmåga avvärja skada som kan befaras inträffa omedelbart eller begränsa skadan som redan inträffat.

Detta innebär bland annat:

 • du är skyldig att begränsa verkningarna av händelse som kan medföra skadeståndsskyldighet
 • du ska medverka till att eventuell regressrätt mot tredje man bevaras.

 

Om du inte följer angivna föreskrifter kan detta medföra att ersättningen reduceras eller helt uteblir.

Stämning och rättegångsombud

Om du instäms till domstol eller får uppgift om att så ska komma att ske, ska detta omedelbart anmälas till Europeiska ERV. Om du inte iakttar dessa skyldigheter kan en dom om ersättningsskyldighet inte åberopas mot Europeiska ERV och ersättning för rättegångs- eller skiljemannakostnader lämnas inte.

Uppgörelse i godo

Om du utan Europeiska ERVs tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningskrav eller betalar ersättning, är Europeiska ERV fritt från ansvar.

Du är - om Europeiska ERV så önskar - skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den skadelidande. Har Europeiska ERV förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver skadestånd, är Europeiska ERV fritt från skyldighet att svara för därefter uppkommen kostnad, skadestånd eller att företa ytterligare utredning.

Dröjsmålsränta

Europeiska ERV betalar inte någon ränta som beror på ditt dröjsmål att fullgöra vad som på dig ankommer enligt dessa säkerhetsföreskrifter.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Polisanmälan, bekräftelse av polisanmälan eller skaderapporten.
 • Namn och kontaktuppgifter till alla inblandade personer.
 • Originalkvitto på reparation.
 • Resehandlingar eller andra resedokument som visar resmål, resedatum och syftet med resan.
Ansvars- och rättsskydd (del 2 av 2)

Rättsskydd

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter specifika och pågående tvister som uppstår under din utlandsresa som kan prövas av en tingsrätt, eller motsvarande domstol / instans eller som efter rättegång i sådan domstol kan prövas av Hovrätt eller Högsta domstolen i Sverige eller motsvarande domstol(ar) utomlands.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för:

 • dina egna och motpartens ombudskostnader som du kan bli ålagd att betala efter att tvisten har prövats i en av ovanstående domstolar
 • rättegångskostnader som uppstår vid förlikning under processen, som du har tagit på dig att betala motparten. Detta gäller under förutsättnig att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader som uppgår till en högre summa om tvisten hade prövats
 • sakkunnigas rapporter
 • ensidigt inhämtade specialistutlåtanden.

 

Försäkringen ersätter också nödvändiga och skäliga resekostnader till följd av att du har blivit kallad som vittne till en domstol utomlands.

Val av ombud

För att ersättning ska utbetalas måste du anlita ett lämpligt ombud med hänsyn till din hemort, orten där tvisten ska prövas samt tvistens art, omfattning och:

 • a) som är ledamot av nationellt Advokatsamfund (advokat) eller annan jurist som är anställd hos advokat eller på allmän advokatbyrå, eller
 • b) som förordnats till biträde enligt rättshjälpen i tvisten, eller
 • c) som kan visa att han någon gång under de tre senaste åren förordnats till biträde enligt rättshjälpslagen i tvist av liknande beskaffenhet och fortfarande är lämplig som sådant biträde, eller
 • d) som på annat sätt visat att han har särskild lämplighet för uppdraget.

 

Prövning enligt punkt c) eller d) av ombuds lämplighet görs i Sverige av försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd.

En förutsättning för att den försäkrade skall få anlita ombud enligt punkt c) och d) är att ombudet förbundit sig att i händelse av tvist godta rättsskyddsnämndens prövning av hans arvode och övriga kostnader i ärendet.

I tvist som handläggs utomlands skall ombudet godkännas av Europeiska ERV.

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp är 100 000 SEK per resa. Försäkringen gäller med en självrisk på 10 % av den totala skadekostnaden, dock lägst 2 500 SEK. Om överklagan sker gäller självrisken för varje instans.

Om de ekonomiska förutsättningarna för rättshjälp i det land rättegången hålls är uppfyllda gäller försäkringen utan självrisk.

Begränsningar / Undantag

Försäkringen gäller inte:

 • vid tvist mellan dig och resebyrån, researrangören eller Europeiska ERV
 • tvister som är direkt eller indirekt relaterade till yrkes- eller tjänsteutövning inklusive arbetsrättsliga tvister
 • familje- eller arvsrätt
 • brottmål
 • för skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn, släp, flygplan, paraglider, hängglidare eller annan liknande farkost.

 

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Anmälan till Europeiska ERV från dig eller ditt ombud så snart ditt ombud har åtagit sig ditt fall och innan flera åtgärder vidtas.
 • Identifikation och information gällande din motpart.
 • Vilka yrkanden som gjorts i ärendet.
 • Kortfattad fakta om ärendet som specificerar vilka grunder tvisten gäller.
 • Uppgift om beräknade kostnader.
 • Övrig information som kan vara av betydelse för ärendet.
Bagageförsening

Vad försäkringen ersätter

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för skäliga ersättningsinköp av t.ex. kläder och toalettartiklar om ditt incheckade bagage försenas på utresan och inte anländer till destinationen samtidigt som du.


Högsta ersättningsbelopp

 • Ersättning lämnas med upp till 1 000 SEK per försäkrad och dag i högst tre (3) dagar. Den sammanlagda ersättningen kan inte överstiga 3 000 SEK per försäkrad.


Begränsningar / Undantag

Försäkringen gäller inte:

 • för kostnader som kan ersättas av transportföretaget eller av annan enligt lag, författning, konvention eller skadestånd
 • när förseningen orsakats av konkurs eller myndighetsingripande
 • om förseningen beror på strejk, fackliga åtgärder eller lockout
 • för transportkostnader för att hämta ditt bagage eller göra inköp.


Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

 • Inköpen ska göras under själva resan, i direkt anslutning till förseningen och innan bagaget återfås. Alla förseningar ska styrkas med P.I.R. (Property Irregularity Report). Alla kostnader ska styrkas med originalkvitto.
Bagageskydd

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen gäller vid förlust, skada eller stöld. Försäkringen ersätter egendom som du för privat bruk medför eller köper för användning under din resa. Skadan eller förlusten ska ha orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse.

Försäkringen ersätter följande egendom:

a. personliga tillhörigheter, även hyrd eller lånad egendom samt gåvor inköpta under resan upp till 25 000 SEK per försäkrad, varav högst 1 000 SEK för sportutrustning

b. resehandlingar upp till 2 000 SEK per försäkrad, dock högst 10 000 SEK per skadetillfälle

c. kontanter upp till 2 000 SEK per försäkrad, dock högst 5 000 SEK per skadetillfälle.

Försäkringen ersätter även nödvändiga och skäliga merkostnader som uppkommer som en direkt följd av ersättningsbara skadehändelser i samband med åtgärder för att:

 • spärra betal- och kreditkort, resekostnader för att göra en polisanmälan eller liknande, med sammanlagt upp till totalt 2 000 SEK.

 

Värdering och utbetalning av ersättning

Försäkringen ersätter direkt ekonomisk förlust, motsvarande det återanskaffningsvärde som gällde omedelbart före skadetillfället. Detta betyder att ersättningsbeloppet kan påverkas av egendomens ålder, slitage, modernitet och användbarhet.

Följande anses till exempel inte utgöra direkt ekonomisk förlust:

a) affektionsvärde

b) förlorad inkomst

c) värdet av eget arbete för framställning av bilder, filmer, inspelningar, dataprogram, modeller och liknande egendom, eller värdet av eget arbete och tidsåtgång efter skadan

d) förlust som kan uppkomma till följd av användning av bank-eller kreditkort, SIM-eller telefonkort- eller liknande, checkar eller användning av konton, oavsett om förfarandet betraktas som straffbart.

Beroende på omständigheterna i varje enskilt ärende har Europeiska ERV rätt att bestämma i vilken form ersättningen ska lämnas, d.v.s. i form av kontant ersättning, ny, begagnad eller reparerad egendom, liksom var inköp eller reparation ska ske.

Äganderätten till egendom för vilken ersättning utbetalats övergår till Europeiska ERV. Om den ersatta egendomen återfinns ska du kontakta och överlämna egendomen till Europeiska ERV, eller återbetala den ersättning som mottagits.

Värderingstabell

Se villkoret för värderingstabell.

Högsta ersättning

Beloppen som anges under Vad försäkringen ersätter är högsta ersättningsbelopp.

Begränsningar / Undantag

Försäkringen gäller inte för:

a) varor avsedda för försäljning eller bearbetning, provkollektioner, varuprover, demoprodukter, reklamgåvor eller liknande

b) frimärken, mynt och sedlar med samlarvärde, manuskript, ritningar eller värdehandlingar

c) djur

d) motordrivet fordon, husvagn, släp, flygplan, paraglider, hängglidare, marin farkost eller annan liknande farkost. Försäkringen gäller inte heller för delar eller utrustning eller inredning i ovan nämnda fordon och fortskaffningsmedel.

Ersättning lämnas inte för:

e) skada på eller förlust av egendom under transport när original av P.I.R. (Property Irregularity Report) saknas

f) stöldbegärlig egendom som har checkats in

g) kosmetiska skador, som repor eller liknande, som inte har någon väsentlig inverkan på egendomens användbarhet

h) pengar, resehandlingar och värdehandlingar som kvarglömts, förlorats eller förlagts, kvarlämnats i motordrivet fordon, avlämnats för transport, checkats in, eller överlämnats i annan persons vård utanför din omedelbara kontroll och uppsikt

i) stöldbegärlig egendom och särskilt värdefull egendom som lämnats kvar i motordrivet fordon som parkerats för natten eller lämnats synligt under dagtid (nattparkering avser tiden mellan 20.00–08.00)

j) kostnader som kan ersättas av annan enligt lag, författning, konvention eller skadestånd

k) kostnader som har ersatts av annan försäkring

l) egendom som du, före avresa från bostaden eller i samband med hemkomsten, lämnar kvar i bil längre än som normalt krävs för omedelbar i- eller urlastning.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

För att ha rätt till full ersättning måste du vara aktsam om din egendom så att stöld och skada så långt det är möjligt kan förhindras. Du måste kunna styrka dina ersättningsanspråk med kvitton / dokumentation avseende den förlorade / skadade egendomens värde. Observera att egendom som är stöldbegärlig, ömtålig eller särskilt värdefull kräver särskild uppsikt.

 • Glömska är en indikation på att aktsamhetskravet inte är uppfyllt och detta kan medföra reducerad eller utebliven ersättning.

Aktsamhetskravet innebär också att:

a) Transportmedel och tillfällig bostad inte får lämnas olåst eller med öppet fönster. Som tillfällig bostad räknas t.ex. lägenhet, hotellrum, passagerarhytt och liknande

b) Pengar, resehandlingar och stöldbegärlig egendom måste låsas in i resväska, värdeskåp, låda eller liknande när du lämnar den tillfälliga bostaden

c) Stöldbegärlig egendom får inte kvarlämnas i motordrivet fordon eller förvaras i bagage som checkas in eller transporteras av annan person / på annat sätt utanför din omedelbara kontroll och uppsikt

d) Särskilt värdefull egendom får inte kvarlämnas i motordrivet fordon

e) Särskilt värdefull egendom ska om möjligt checkas in separat och enligt särskild överenskommelse

f) Flaskor eller andra behållare, annat än kosmetika / hygienartiklar, med flytande innehåll får inte placeras i bagaget.

Om aktsamhetskravet inte är uppfyllt kan detta medföra reducerad eller utebliven ersättning. Reduceringens storlek beror på omständigheterna, bland annat försummelsens art och betydelse för skadan samt egendomens värde. Grov oaktsamhet innebär en betydande reducering eller helt utebliven ersättning.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Polisanmälan från lokala myndigheter vid stöld eller förlust.
 • P.I.R. (Property Irregularity Report) från flygbolaget om ditt bagage förloras eller skadas medan det är omhändertaget av flygbolaget.
 • Originalkvitton, garantibevis eller liknade som visar ålder, modell och kostnad för föremålen.
Eftersökning och räddning

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för polisiär, civil eller militär eftersökning och / eller räddning:

 • om du har rapporterats som saknad till polis eller annan myndighet in minst 24 timmar och har setts vid liv inom de senaste fem (5) dagarna och din vistelseort har bekräftats
 • om du är fast på en otillgänglig plats efter olycksfall eller sjukdom som omfattas av denna försäkring.

 

Kostnader ersätts under förutsättning att lokala myndigheter kräver betalning eller en betalningsgaranti.

Ersättning lämnas för eftersökning och räddning under längst 14 dagar från tiden för försvinnandet , inom en radie av 50 kilometer från den plats du senast sågs.

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp är 100 000 SEK per försäkrad eller högst 300 000 SEK per skadehändelse. Om flera personer eftersöks som en grupp kommer kostnaderna för eftersökning att delas lika mellan antalet inblandade personer som är försäkrade av Europeiska ERV.

Begränsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte:

 • eftersökning och räddning i samband med kidnappning eller kapning.
 • kostnader som ersätts av myndigheter.
 • kostnader som Europeiska ERV inte skulle ha haft om vi hade arrangerat eftersökningen.

 

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Kostnader för eftersökning och räddning måste förhandsgodkännas av Europeiska ERV.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Polisanmälan eller annan handling från myndigheter.
 • Resehandlingar eller andra resedokument som visar resmål, resedatum och syftet med resan.
 • Originalkvitton på kostnader som du har betalt.
Evakuering

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter för nödvändiga och skäliga merkostnader för:

 • transport till Norden om Utrikesdepartementet i ditt hemland eller annan nationell eller lokal myndighet råder / rekommenderar dig att lämna det område du befinner dig i på grund av terrorhandling, naturkatastrof, krigsutbrott eller krigsliknande situation eller omedelbar fara för livshotande epidemi.
 • mat, boende, kläder och lokala transporter i samband med evakuering till Norden eller för att resa till närmsta säkra plats samt ändrat boende ersätts upp till högst 15 000 SEK per försäkrad och resa.

 

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp är nödvändiga och skäliga kostnader om inte annat framgår ovan.

Begränsningar / Undantag

 • försäkringen ersätter inte skador som inträffar om du reser till eller inom områden där Utrikesdepartementet i ditt hemland, lokala myndigheter eller hälsomyndighet har utfärdat reseavrådan eller har rekommenderat att du lämnar området / återvänder hem.
 • ersättning lämnas inte där hjälp kan lämnas från annat håll, till exempel genom researrangör, transportör eller myndighet.
 • enbart din oro eller rädsla berättigar dig inte till ersättning.

 

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Kostnader för "Evakuering" måste förhandsgodkännas av Europeiska ERV.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Dokument som styrker händelsen som orsakade evakueringen.
 • Resehandlingar eller andra resedokument som visar resmål, resedatum och syftet med resan.
 • Originalkvitton på kostnader som du har betalt. 
Förstörd semester

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter förstörd semester om du inte kan delta i den aktivitet som var det huvudsakliga syftet med resan på grund av att du:

a) drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall

b) blir hemtransporterad till ditt hemland

c) måste avbryta resan för att du blivit hemkallad till ditt hemland (reseavbrott)

d) måste evakueras från resmålet på grund av naturkatastrof, terrorhandling eller liknande

e) blir försenad och anländer mer än tolv (12) timmar försenad till resmålet.

Försäkringen ersätter resans pris per dag för dig för de semesterdagar som har blivit förstörda.

För resor upp till 30 dagar

Försäkringen ersätter resans pris per dag för dig för de semesterdagar som har blivit förstörda. Om mer än 50 % av den totala planerade reseperioden har förstörts på grund av inläggning på sjukhus, vid ordinerad vila på rummet av läkare på resmålet, hemtransport eller i händelse av reseavbrott lämnas ersättning med en ersättningsresa.

För resor längre än 30 dagar

Försäkringen ersätter ett schablonbelopp på 200 SEK per dag för de semesterdagar som blivit förstörda. Ersättning i form av ersättningsresa lämnas inte för resor över 30 dagar.

Dagsandelar eller ersättningsresa vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall

Försäkringen ersätter dagsandelar eller ersättningsresa om du blir:

a) inlagd på sjukhus

b) hemtransporterad till ditt hemland

c) ordinerad vila på rummet av en läkare på resmålet

d) om du inte kan delta i den aktivitet som var det huvudsakliga syftet.

Det är ett krav att skadan omfattas av försäkringen under ”Sjukdom och olycksfall”.

Det är också ett krav att du har ett läkarintyg utfärdat av en legitimerad läkare på resmålet som visar diagnos och de antal dagar du inte kunnat utöva den aktivitet som var det huvudsakliga syftet med resan. Om läkaren har ordinerat vila på rummet måste detta framgå av läkarintyget.

Ersättningen räknas från och med den dag du besökte läkare, blev inlagd på sjukhus, blev transporterad från resmålet i samband med hemtransport eller den dag du avled. Ersättning lämnas till och med den dag du blev utskriven från sjukhus eller tills du återigen kunde utöva den aktivitet som var det huvudsakliga syftet med resan.

Dagsandelar eller ersättningsresa vid reseavbrott

Försäkringen ersätter dagsandelar eller ersättningsresa om du måste avbryta din vistelse för att du blir hemkallad till ditt hemland. Skadehändelsen måste omfattas av försäkringen enligt “Reseavbrott”. Ersättningen beräknas från och med den dag du lämnade resmålet och påbörjade hemresan.

Dagsandelar vid evakuering

Försäkringen ersätter dagsandelar om Utrikesdepartementet i ditt hemland eller lokala myndigheter på resmålet råder dig att lämna resmålet på grund av:

a) terrorhandling

b) naturkatastrof

c) krigsutbrott eller krigsliknande situation

d) omedelbar fara för livshotande epidemi.

Ersättningen beräknas från och med den dag du evakuerades eller lämnade området för att resa till en säkrare plats.

Dagsandelar vid försening

Försäkringen ersätter dagsandelar om du, av orsaker utanför din kontroll, anländer till ditt resmål mer än tolv (12) timmar försenad, räknat från den ursprungliga ankomsttiden enligt ditt resebevis / din biljett. Om resan har flera resmål ersätter försäkringen bara försening till ditt första resmål. Den första semesterdagen ersätts efter tolv (12) timmars försening och därefter för varje förseningsperiod som uppgår till 24 timmar.

Vem kan få ersättning för förstörd semester?

Ersättning för dagsandelar eller ersättningsresa vid inläggning på sjukhus, hemtransport eller reseavbrott kan ersättas:

a) till dig och upp till två (2) medförsäkrade medresenärer eller

b) till dig och alla medförsäkrade familjemedlemmar som reser tillsammans med dig

c) till medförsäkrade familjemedlemmar som reser tillsammans med dig i händelse av ditt dödsfall

Vid ”Reseavbrott” eller ”Hemtransport” lämnas endast ersättning till den/de medförsäkrade person(er) som följer med dig på hemresan och under förutsättning att den medförsäkrade inte återvänder till det ursprungliga resmålet.

Om en medresenär som har köpt resan tillsammans med dig men inte är försäkrad hos Europeiska ERV blir sjuk och får ersättning för förstörd semester genom sin reseförsäkring får du motsvarande antal dagsandelar som din medresenär får från sin reseförsäkring. Du får bara ersättning om inte medresenärens reseförsäkring lämnar ersättning till dig.

Ersättning för dagsandelar eller ersättningsresa vid vila på rummet kan lämnas:

a) till dig.

Ersättning för dagsandelar eller ersättningsresa om den sjuke/skadedrabbade är under 16 år kan lämnas:

a) till 1 (en) medförsäkrad förälder som vårdare, eller annan vuxen medförsäkrad medresenär. Ersättning lämnas för de dagar barnet varit sjukt/skadat enligt läkarintyg.

Ersättning för dagsandelar vid evakuering eller försening kan lämnas:

a) till dig.

Hur ersättningen beräknas

Dagsandelar

Resor upp till 30 dagar

Den ursprungliga planerade reseperioden och priset används för att beräkna resans pris per dag. Försäkringen ersätter resans pris per dag baserat på det antal semesterdagar som kan styrkas som förstörda. Resans längd räknas från den dag du lämnade hemlandet/ Norden för att påbörja resan.

Resor över 30 dagar

Försäkringen ersätter ett schablonbelopp på 200 SEK för det antal semesterdagar som kan styrkas som förstörda. Resans längd räknas från den dag du lämnade hemlandet/ Norden för att påbörja resan.

Ersättningsresa - för resor upp till 30 dagar

Om mer än 50 % av den totala planerade reseperioden är förstörd, räknas den förstörda perioden från och med den dag du blev inlagd på sjukhus / blev ordinerad vila på rummet av läkare, hemtransporterad från resmålet i samband med ”Hemtransport” eller ”Reseavbrott” eller avled. Vid inläggning på sjukhus räknas den förstörda perioden från inskrivningsdagen till och med den dag du skrivs ut.

Ersättning lämnas så att 65 % av kostnaden för den förstörda resan betalas kontant vid skaderegleringen. Om du inom ett år från den första utbetalningen köper en ny resa till ett pris som överstiger den redan utbetalda ersättningen lämnas ersättning för den resterande delen mellan den utbetalda ersättningen och den nya resans pris. Sammanlagt ersätts högst 100 % av den förstörda resans pris.

Begränsningar/Undantag

Ersättningsresa lämnas inte för resor över 30 dagar. Resans längd räknas från den dag du lämnade hemlandet / Norden för att påbörja resan.

Om läkarintyget saknar uppgift om antal sjukdagar

Ersättning kan lämnas till dig med följande antal dagsandelar som tagits fram i samråd med medicinsk expertis.

Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp per försäkrad är 50 000 SEK och resa. Det totala ersättningsbeloppet kan inte överstiga 200 000 SEK per försäkring och resa.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

 • Skadehändelsen måste omfattas av försäkringen enligt “Sjukdom och olycksfall”.
 • Du måste kunna visa vad som var det huvudsakliga syftet med din resa genom intyg från din researrangör eller liknande.
 • Alkohol, narkotika, sömnmedel eller andra berusningsmedel får inte användas på ett sådant sätt att du utsätter dig för risken att drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.

 

Om du inte följer angivna föreskrifter kan detta medföra att ersättningen reduceras eller helt uteblir.

Om läkarintyget saknar uppgift om antal sjukdagar

Ersättning kan lämnas till dig med följande antal dagsandelar som tagits fram i samråd med medicinsk expertis.

DiagnosDagsandelar högst
Förkylning / övre luftvägsinfektion med feber 3
Tarminfektion / magsjuka 2
Halsfluss 5
Influensa 5
Bihåleinflammation 3
Öroninflammation med feber 3
Lunginflammation 7
Sol- och brännskador 3
Bronkitis 4
Urinvägsinfektion med feber 2
Ryggskott / ischias 3
Vattkoppor 7
Ögoninflammation 3
Tandvärk 2
Kraftig allergisk reaktion efter insektsbett 3
Stukad fot / fotled 4

Begränsningar / Undantag

Försäkringen lämnar inte ersättning

a) om resan återupptas efter hemtransport eller reseavbrott

b) till personer som kommit till resmålet enligt ”Närståendes resa”

c) vid sol- och brännskador till följd av för intensivt solande. Du får dock ersättning om läkare enligt läkarintyg ordinerat dig att helt undvika att vistas i solen.

d) vid frakturer, sträckningar eller ligamentskador i händer eller fingrar om det inte leder till att syftet med resan blir förstört

e) om flera familjemedlemmar / medförsäkrade medresenärer drabbas av akut sjukdom eller olycksfall under resan görs ingen sammanräkning av antalet sjukdagar

f) om researrangören har uppgett ett felaktigt avresedatum eller ankomsttid eller om ersättning lämnats från annat håll

g) för förstörda semesterdagar efter den ursprungligen planerade reseperioden eller efter 30 dagar från att du lämnade ditt hemland för att påbörja resan. Ersättning kan bara betalas en gång per förstörd resdag per försäkrad.

Ersättning lämnas inte för dagsandelar eller ersättningsresa:

a) när symptom visats eller behandlingsbehov funnits de senaste två (2) månaderna före avresan.

b) vid sexuellt överförda sjukdomar

c) för planerade operationer och behandlingar eller eventuella komplikationer därav

d) när ersättning kan lämnas från annat håll enligt lag, författning, konvention eller skadestånd

e) om ersättning har lämnats från annan försäkring eller motsvarande skydd.

-----------------------------------------------------------

Återbetalning av outnyttjade aktivitetskostnader

Om ersättning har lämnats enligt ”Förstörd semester” lämnas även ersättning för eventuell outnyttjad del av green-fee, liftkort eller annan förbetald aktivitetskostnad (t.ex. kursavgift eller utflyktsavgift).

Högsta ersättning

Ersättning lämnas med högst 15 000 SEK per försäkrad och skadehändelse, dock högst SEK 60 000 per försäkring och resa.

Begränsning / Undantag

Ersättning lämnas inte om återbetalning har lämnats från annat håll.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Aktivitetskostnaderna ska styrkas med originalkvitton.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Läkarintyg, journalkopior från behandlande läkare eller sjukhus på resmålet. Uppgift om diagnos, behandling och antalet sjukdagar måste framgå.
 • Vid reseavbrott: Läkarintyg, journalkopior från behandlande läkare eller sjukhus i hemlandet eller en kopia av dödsfallsintyget. Vid konkurs, brand, inbrott etc. måste du skicka med en kopia av konkursanmälan, polisanmälan, skade- eller brandrapporten.
 • Resehandlingar eller andra resedokument som visar resmål, resedatum och syftet med resan.
Hemförsäkringens självriskkostnad vid sjukdom och olycksfall

OBS! Gäller endast om du inte tecknat tillvalet "Sjukdom och olycksfall"

Vad försäkringen ersätter

Om dina sjukvårdskostnader har ersatts av din hemförsäkring ersätter försäkringen den självrisk du har betalat till ditt hemförsäkringsbolag.

Om sjukvårdskostnaderna är lägre än hemförsäkringens självrisk får du i stället ersättning för dina utlägg. Ersättning lämnas för läkar-, sjukhus-, och behandlingskostnader, ordinerade läkemedel, nödvändiga transporter i samband med vård samt kostnader för tillfällig behandling för akuta tandbesvär.

Högsta ersättning

Självriskkostnaden ersätts med högst 2 000 SEK per skadetillfälle alternativt högst 2 000 SEK per försäkrad för sjukvårdskostnader.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

 • Innan ersättning kan utbetalas för självriskkostnaden måste skadan ha reglerats enligt försäkringsvillkoren för reseskyddet i din hemförsäkring.
 • Du ska kunna styrka dina kostnader med kvitton i original.
 • Intyg i original från behörig och ojävig läkare/tand- läkare som behandlat dig på resmålet.
Kristerapi

Vad försäkringen ersätter

 • Kristerapi för försäkrad - Ersättning lämnas för kristerapi till dig om du råkar ut för en allvarlig olyckshändelse, våldsam traumatisk händelse, naturkatastrof eller terrorhandling under din resa. Högsta ersättningsbelopp: 10 000 SEK per försäkrad och skadehändelse.
 • Kristerapi för anhöriga - Ersättning kan lämnas för kristerapi till dina anhöriga om du råkar ut för en allvarlig olyckshändelse, våldsam traumatisk händelse, naturkatastrof eller terrorhandling under din resa. Högsta ersättningsbelopp: 10 000 SEK per skadehändelse.

 

Begränsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte skador som inträffar om du reser till eller inom områden där Utrikesdepartementet i ditt hemland eller lokala myndigheter har utfärdat reseavrådan eller har rekommenderat att du lämnar området / återvänder hem.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Kostnader för "Kristerapi för försäkrad" och "Kristerapi för anhörig" måste förhandsgodkännas av Europeiska ERV.

Missad avresa (del 1 av 2)

Missad avresa

Vad försäkringen ersätter

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma fram till din slutdestination om du, på grund av oförutsedda händelser, inte lyckas nå avresans utgångspunkt i tid för ombordstigning, både vid utresa och vid hemresa, och därför missar en i förväg bokad avresa med allmänt färdmedel eller anslutning. 
 • Merkostnader kan ersättas för ny färdbiljett i högst samma klass som den ursprungliga resan, logi, måltider och lokala transporter.
 • Toalettartiklar och kläder kan också ersättas om boende på  hotell är nödvändigt och bagaget inte kan levereras till dig.


Högsta ersättning

 • Ny färdbiljett, upp till samma klass som den ursprungliga bokningen. 
 • Boende, måltider, lokala transporter, toalettartiklar och kläder, sammanlagt upp till 2 000 SEK per dag och försäkrad.


Begränsningar / Undantag

Din missade avresa måste bero på en händelse som du inte kunnat förutse eller förhindra som inträffar under den direkta färden till avresans utgångspunkt. Försäkringen gäller inte:
 

 • om du inte tagit hänsyn till transportörens skriftliga anvisning gällande inchecknings- eller minsta anslutningstid
 • för kostnader som kan ersättas av transportföretaget eller av annan enlig lag, författning, konvention eller skadestånd
 • om förseningen orsakas av konkurs eller myndighetsåtgärd

om förseningen beror på strejk, fackliga åtgärder eller lockout.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

 • Ersättning kan utebli om du inte tar hänsyn till väder och trafikförhållanden. 
Missad avresa (del 2 av 2)

Ersättningsbil före avresa

Vad försäkringen ersätter

 • Försäkringen ersätter en ersättningsbil om du inte kan starta din bilsemester eftersom din privata bil, före din avresa, i ditt hemland, får en skada som omfattas av bilens kaskoförsäkring. Om bilen inte har kaskoförsäkring gäller denna reseförsäkring om skadan skulle ha täckts av en kaskoförsäkring av nordisk standard. 
 • Försäkringen lämnar ersättning för kostnader för hyra av en ersättningsbil från och med två (2) dagar innan den planerade avresan från ditt hemland till och med dagen efter din planerade återkomst.

 

Tänk på detta

 • Försäkringsskyddet gäller under längst 30 dagar efter din avresa eller den dag din försäkring slutar gälla, beroende på vilket av de två (2) datumen som inträffar först. 
 • Den hyrda ersättningsbilen ska vara av samma typ av bil som din egen, men Europeiska ERV förbehåller sig rätten att tillhandahålla en större eller mindre bil.
 • Ersättningsbilen hyrs med fria mil och ska hyras av en biluthyrningsfirma i ditt hemland enligt Europeiska ERVs anvisningar. Uthyrningen sker enligt biluthyrningsfirmans kontraktsvillkor, inklusive ansvarsskydd och kaskoförsäkring.
 • Du ska själv hämta och återlämna bilen på biluthyrningsfirmans adress.

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp är 25 000 SEK per resa.

Begränsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte:

 • Kostnader för hyra av motorcykel, husvagn, husbil, släpkärra eller liknande.
 • Kostnader för bränsle, olja, spolarvätska eller liknande.
 • Kostnader i samband med hämtning eller återlämning av ersättningsbilen.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Originalkvitton för kostnader du har betalt.
 • Bokningshandlingar för semesterboende eller liknande.
 • Dokument från verkstad eller skadereglering från ditt bilförsäkringsbolag som styrker din bils skador.
Oförutsedd händelse - Semesterboende

Vad försäkringen ersätter

Om det semesterboende du har bokat och betalat blir obeboeligt på grund av inbrott, vattenskada, brand eller naturkatastrof innan din ankomst, ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga merkostnader som uppstår för att hyra ett likvärdigt semesterboende.

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp är 20 000 SEK per resa.

Begränsningar / Undantag

Belopp som har återbetalats eller som inte debiteras dras av från ersättningen.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Dokumentation som visar att semesterboendet inte kunnat nyttjas och anledningen till detta.
 • Kopia av det ursprungliga hyreskontraktet.
 • Originalkvitton på kostnader som du har betalat.
Olycksfall – Invaliditet och dödsfall

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter bestående invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall som inträffat under resa.

Invaliditet

Invaliditetsgraden fastställs när ditt tillstånd har stabiliserats, vilket innebär att ditt hälsotillstånd inte längre förväntas förbättras eller väsentligt förändras. Fastställelse av den definitiva invaliditetsgraden ska dock om möjligt ske inom tre (3) år från olycksfallet, men kan uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. Skador och symptom som orsakats av olycksfallet och som objektivt kan fastställas läggs till grund för bestämningen av invaliditetsgraden. Ersättning utbetalas med så stor del av kapitalbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

Europeiska ERV beräknar den medicinska invaliditeten enligt en för svenska försäkringsbranschen gemensam tabell. Beräkningen utgår ifrån det tabellverk som gällde vid skadedagen. Bestämningen sker oberoende av skadans inverkan på arbetsförmåga eller fritidsintressen.

Kan förlorad kroppsdel ersättas av protes, bestäms invaliditetsgraden även med beaktande av protesfunktionen.

För att ersättning ska utbetalas krävs det att du är vid liv vid tidpunkten för utbetalningen.

Dödsfall

Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan leder till att du avlider inom tre (3) år från olyckstillfället. Har ett engångsbelopp för samma olycksfall för invaliditet utbetalats från Europeiska ERV eller föreligger rätt till sådan ersättning men den ännu inte utbetalats, minskas dödsfallsersättningen med invaliditetsersättningen.

Förmånstagare

Förmånstagare är, om inte annat förordnande skriftligen anmälts till Europeiska ERV, den avlidnes make / maka / sambo / registrerad partner och barn eller om sådana anhöriga saknas, laga arvingar.

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp:

 • vid invaliditet är 500 000 SEK
 • vid dödsfall är 25 000 SEK för personer under 18 år. För personer som är 18 år eller äldre är högsta ersättningsbelopp 100 000 SEK.

 

Begränsningar / Undantag

Under inga omständigheter kan den beräknade invaliditetgraden överstiga 100 %.

a) Ett befintligt kroppsfel kan inte leda till en högre invaliditetsgrad än om sådant kroppsfel inte hade existerat.

b) Vid olycksfall under flygning får du bara ersättning om du varit passagerare på nationalitetsbetecknat luftfartyg i linje- eller chartertrafik. Till passagerare räknas endast personer ombord som inte utför uppdrag i samband med flygningen.

Försäkringen ersätter inte:

c) tillstånd som beror på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar. Kan det antas att kroppsfelet medfört att skadans följder förvärrats, lämnas endast ersättning för de följder som uppkommit oberoende av kroppsfelet och enbart på grund av olycksfallsskadan.

d) skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittoämne

e) okända orsaker, om den huvudsakliga orsaken är en känd sjukdom.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Du får inte använda narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel på sådant sätt att du utsätter dig för risken att drabbas av skada, vilket kan medföra att ersättningen reduceras eller helt uteblir.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Information om namn och adress på den behandlande läkaren / sjukhuset från ditt resmål.
 • Kopia av läkarintyg eller journalanteckningar gällande olycksfallet.
 • Polisrapport, om sådan finns.
 • Relevant sjuk- och hälsovårdsinformation.
 • Dödsfallsintyg.
 • Europeiska ERV kan begära att en obduktion utförs och även begära att få resultatet.
Personförsening

Vad försäkringen ersätter

Ersättning lämnas om det allmänna färdmedel som du reser med försenas så att du kommer mer än tre (3) timmar försenad till ditt resmål eller tillbaka till resans utgångspunkt.

Högsta ersättning

Ersättning lämnas som schablonersättning:

 • om förseningen överstiger tre (3) timmar lämnas ersättning med 200 SEK per försäkrad
 • om förseningen överstiger tolv (12) timmar lämnas ersättning med ytterligare 500 SEK per försäkrad.

 

Begränsningar / Undantag

Ersättning lämnas inte om förseningen beror på strejk, fackliga åtgärder eller lockout. Tidtabellsändringar som meddelats före avresan från hemmet eller på resmålet är inte försening enligt dessa villkor.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

 • Förseningen ska vara oförutsedd.
 • Det allmänna färdmedlet ska vara bokat och betalt före avresan.

 

Dokumentation vid skadeanmälan

Förseningsintyg från arrangör, transportör eller myndighet.

Reseavbrott

Vad försäkringen ersätter

Om du behöver avbryta din resa och resa tillbaka till ditt hemland ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga merkostnader enligt nedan:

Reseavbrott

Returresa till ditt hemland upp till ekonomiklass och / eller hotellkostnader för dig och en medförsäkrad medresenär och barn, styvbarn eller fosterbarn under 18 år som reser tillsammans med dig om din resa måste avbrytas av någon av följande orsaker:

a) Allvarlig akut sjukdom eller olycksfall som drabbar dina nära anhöriga i Norden och som medicinskt sett kan antas leda till inläggning på sjukhus i minst tre (3) dagar.

b) Akut sjukdom eller skada av livshotande karaktär eller dödsfall som drabbar dina nära anhöriga i Norden.

c) Allvarlig skada som inträffar i din privata bostad eller i ditt eget företags lokaler som av ekonomiska skäl kräver din omedelbara närvaro, t.ex. konkurs, större brand, inbrott eller vattenskada.

Försäkringen ersätter också returresa till den plats där din resa avbröts, eller resa för att återuppta din ursprungligen planerade resrutt, under förutsättning att minst 14 dagar av den ursprungligen planerade reseperioden återstår när du återvänder till destinationen. Vid resa med privat bil lämnas ersättning med 1,80 SEK per kilometer.

Hemtransport av bil vid reseavbrott

Om du och alla andra passagerare, som är berättigade att köra bilen, drabbas av reseavbrott som ersätts enligt punkt 7.1.1 och du tvingas lämna kvar bilen lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för transport av bilen till Norden.

Begränsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte:

a) kostnader om din hemresa ska ske mindre än tolv (12) timmar innan du enligt din ursprungliga resplan skulle ha rest hem

b) kostnader som Europeiska ERV inte skulle ha haft om vi hade arrangerat hemresan

c) Om orsaken till ditt reseavbrott inträffade innan avresan från ditt hemland eller hade kunnat förutses / förväntas inträffa.

Aksamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Kostnader för reseavbrott måste förhandsgodkännas av Europeiska ERV.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Läkarintyg, journalkopior från behandlande läkare eller sjukhus i Norden.
 • Kopia av dödsfallsintyg.
 • Vid konkurs, brand, inbrott etc. måste du skicka med en kopia av konkursansökan, polisanmälan, skade- eller brandrapporten.
 • Resehandlingar eller andra resedokument som visar resmål, resedatum och syftet med resan.
 • Originalkvitton på kostnader som du har betalat.
Sjukdom och olycksfall (del 1 av 2)

För detta försäkringsavsnitt gäller en självrisk på 1 000 SEK per skadetillfälle.

A) Akut sjukdom och olycksfall

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen gäller för skador som uppstår under utövande av extremsport eller andra riskfyllda aktiviteter. Detta under förutsättning att aktiviteten är tillåten och sker i överensstämmelse med gällande lagar och regler i det land där aktiviteten företas.

Vid resa inom EU / EES ska du vara behjälplig med att skaffa EU-kortet (europeiska sjukförsäkringskortet) om Europeiska ERV eller vårt assistansbolag begär det.

Om inte annat anges ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga kostnader för:

Vid akut sjukdom lämnas ersättning i upp till 60 dagar från dagen för första läkarbesöket. Vid olycksfall lämnas ersättning i upp till tre (3) år från olyckstillfället.

a) Akuta vård- och behandlingskostnader för sjukdom eller olycksfall som inträffat under resan.

b) Inläggning på sjukhus, mat och annan tillhörande sjukhusservice.

c) Mediciner föreskrivna av den behandlande läkaren.

d) Försäkringen gäller för oväntade graviditetskomplikationer som inträffar innan graviditetsveckan 34 (33+6) inklusive behandling av för tidigt fött barn.

e) Ambulanstransport eller liknande till närmaste lämpliga vårdinrättning om Europeiska ERV bedömer att sådan transport är nödvändig och lämplig till följd av brist på nödvändiga behandlingsmöjligheter på den nuvarande vårdinrättningen.

f) Förlängning av din befintliga reseförsäkring hos Europeiska ERV om din ursprungliga hemresa försenas till efter att din försäkringstid går ut på grund av oförutsedd sjukdom eller olycksfall.

g) Dina merkostnader för telefonsamtal till och från Europeiska ERV och vårt assistansbolag.

h) Att komma ikapp din ursprungliga resplan, utanför ditt hemland om du inte kunnat följa den ordinarie resplanen på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Reskostnader är begränsade till ekonomiklass.

Begräsningar / Undantag

 • Behandlande läkare på resmålet måste vara legitimerad, kvalificerad och ojävig.
 • Europeiska ERV förbehåller sig rätten att arrangera hemtransport till ditt hemland eller till ett annat sjukhus, inklusive överflyttning till annat land för fortsatt lämplig behandling.

 

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

 • Försäkringen omfattar privat och allmän vård. Allmän vård ska användas i första hand under förutsättning att den finns tillgänglig och håller medicinskt godtagbar standard.
 • Första läkarbesöket måste göras under pågående resa.
 • Om kostnaderna – med undantag för akut behandling beräknas överstiga 10 000 SEK eller vid hemtransport ska kostnaderna i förväg vara godkända av Europeiska ERV eller vår larmcentral.

 

Dokumentation vid skadeanmälan

Journalkopior eller läkarintyg från behandlande läkare på resmålet där diagnos, behandling och kostnader framgår.

B) Lokala resekostnader

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för lokala reskostnader i samband med vård och behandling. Om du reser med privat bil lämnas ersättning med 1,80 SEK per kilometer.

C) Kostnader för mat och boende

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för mat och boende om:

 • du kan behandlas som öppenvårdspatient istället för att vara inlagd på sjukhus
 • din vistelse förlängs efter din gällande försäkringsperiod på grund av sjukhusvistelse, akut sjukdom eller olycksfall.

Högsta ersättningsbelopp är 1 000 SEK per försäkrad och dag.

D) Akut tandbehandling

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter akut tillfällig tandbehandling på resmålet för omedelbar smärtlindring, upp till 5 000 SEK per försäkrad. Det är ett krav att tandläkaren är legitimerad i det land du behandlas.

Begränsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte:

a) behandling som utförts när Europeiska ERV har bedömt att behandlingen kan vänta tills du återkommer till ditt hemland.

b) normal- eller rutinbehandling.

c) kostnader för ersättning, reparation eller byte av tandprotes.

Om dina tänder innan resan var försvagade av fyllningar, rotfyllningar eller tandsjukdom i tänderna, tandköttet eller i käken. Om du inte regelbundet gått på kontroller eller inte har avslutat behandlingen som tandläkaren rekommenderat har Europeiska ERV rätt att helt eller delvis neka ersättning.

Dokumentation vid skadeanmälan

Journalanteckningar från behandlande tandläkare på resmålet eller i ditt hemland om Europeiska ERV begär detta.

E) Tandolycksfall

Vad försäkringen ersätter

Vid tandolycksfall under resan ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga merkostnader för tandbehandling. Behandlingen måste påbörjas medan du fortfarande befinner dig på resmålet men kan, om det är nödvändigt, slutföras i ditt hemland. Det är ett krav att tandläkaren är legitimerad i det land du behandlas.

Vid tandbehandling på grund av olycksfall och där behandlingen enligt tandläkaren måste skjutas upp, kan detta godkännas om behandlingen påbörjas inom tre (3) år och avslutas inom fem (5) år från olyckstillfället. Måste behandlingen senareläggas på grund av din ålder kan detta ske tills du fyllt 25 år.

Begräsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte:

a) tugg- och bitskador

b) normal- eller rutinbehandling

c) om dina tänder innan resan var försvagade av fyllningar, rotfyllningar eller tandsjukdom i tänderna, tandköttet eller i käken. Om du inte regelbundet gått på kontroller eller inte har avslutat be-handlingen som tandläkaren rekommenderat har Europeiska ERV rätt att helt eller delvis neka ersättning.

Dokumentation vid skadeanmälan

Journalanteckningar från behandlande tandläkare på resmålet eller i ditt hemland om Europeiska ERV begär detta.

F) Begravningskostnader på resmålet

För att “Begravningskostnader på resmålet“ ska ersättas måste dödsorsaken omfattas av ”Sjukdom och olycksfall”.

Vid dödsfall ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga begravningskostnader för kremering och / eller begravning på plats om dina anhöriga så önskar. Ersättning lämnas högst för en kostnad som motsvarar nödvändiga och skäliga kostnader för hemtransport av kroppen till hemlandet.

G) Hemtransport

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för:

a) hemtransport till din hemadress eller sjukhus i ditt hemland i Norden

b) återsändning av ditt bagage till din hemadress i Norden om du måste lämna det kvar på grund av hemtransport

c) hemtransport av dina kvarlevor till en begravningsbyrå, inklusive juridiska kostnader som beror på hemtransporten

d) returbiljetter till din bostad i Norden om du har missat din bokade hemresa på grund av akut sjukdom eller olycksfall som kräver medicinsk vård eller behandling av en legitimerad läkare under resan

e) returbiljett för barn, styvbarn eller fosterbarn under 18 år som skulle ha varit tvungna att fortsätta resan eller resa hem ensamma på grund av hemtransport av föräldrar eller andra medresenärer.

Begränsningar / Undantag

Europeiska ERVs läkare / medicinska rådgivare utvärderar efter kontakt med behandlande läkare om hemtransport är medicinskt nödvändig och / eller säker. Baserat på den medicinska bedömningen av ditt tillstånd avgör Europeiska ERV vilken typ av transport som är lämplig. Europeiska ERV, vårt assistansbolags läkare eller våra medicinska rådgivare har rätt att begära att du återvänder till ditt hemland för fortsatt medicinsk behandling. Försäkringen ersätter inte:

a) hemtransport med ambulansflyg när Europeiska ERVs medicinska rådgivare bedömer att transport kan ske på annat, medicinskt säkert sätt

b) transport som arrangeras av dig om Europeiska ERVs medicinska rådgivare bedömer att denna transport inte är medicinskt nödvändig och / eller säker

c) hemtransport på grund av din oro för smittorisk

d) kostnader för hemtransport som inte förhandsgodkänts av Europeiska ERV eller kostnader som inte skulle ha uppstått om Europeiska ERV hade arrangerat transporten.

Europeiska ERV kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller restriktioner i samband med transporter som beror på väder, mekaniska problem, restriktioner eller begränsningar från myndigheter eller piloten eller andra omständigheter utanför Europeiska ERVs kontroll.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Kostnader för hemtransport måste förhandsgodkännas av Europeiska ERV.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Läkarintyg, journalkopior eller annan dokumentation gällande akut sjukdom eller olycksfall från behandlande läkare på resmålet där diagnos och behandling framgår.
 • Originalkvitton på kostnader som betalats av dig.
 • Resehandlingar eller annan dokumentation från resmålet som visar resedatum och syftet med resan.
Sjukdom och olycksfall (del 2 av 2)

H) Ledsagning

Vad ersätter försäkringen

För att “Ledsagning” ska ersättas måste skadan omfattas av ”Sjukdom och olycksfall” eller ”Hemtransport”.

Försäkringen ersätter transport och / eller boende för en (1) person, och dina egna barn, styvbarn, fosterbarn under 18 år som kan följa med dig om:

a) du är inlagd på sjukhus i minst tre (3) dagar på grund av akut sjukdom eller allvarligt olycksfall

b) du drabbas av en livshotande sjukdom, olycksfall eller dödsfall

c) du inte kan fullfölja din ursprungliga resplan

d) du blir hemtransporterad.

Om du också använder dig av skyddet ”Närståendes resa” är den sammanlagda omfattningen för ”Ledsagning” och ”Närståendes resa” begränsad till en (1) person eller medresenärer och dina medföljande barn, styvbarn eller fosterbarn under 18 år som följer med dig vid en ersättningsbar skada

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för den person / personer som följer med dig för:

a) transport upp till ekonomiklass för att ledsaga dig till närmast lämpliga vårdinrättning eller till din bostad, om inte annat har överenskommits av Europeiska ERVs medicinska rådgivare

b) transport upp till ekonomiklass från den plats där du lämnade resan till den plats där du kan återuppta resan om din resa blivit avbruten

c) mat, boende och lokala transporter upp till ett dagsbelopp på 1 000 SEK per medföljande person

d) förlängning av dina medföljande personers och / eller dina barn upp till 18 års befintliga reseförsäkring hos Europeiska ERV om du behöver ledsagas efter ditt ursprungliga hemresedatum.

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp framgår ovan.

Begränsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte ledsagning efter att du anlänt till din hemadress eller till ett sjukhus i ditt hemland.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Kostnader för ledsagning måste förhandsgodkännas av Europeiska ERV.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Läkarintyg, journalkopior eller annan dokumentation gällande akut sjukdom eller olycksfall från behandlande läkare på resmålet där diagnos och behandling framgår.
 • Originalkvitton på kostnader som betalats av dig.
 • Resehandlingar eller annan dokumentation från resmålet som visar resedatum och syftet med resan.

 

I) Närståendes resa

Vad försäkringen ersätter

För att “Närståendes resa” ska ersättas måste skadan omfattas av ”Sjukdom och olycksfall” eller ”Hemtransport”

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för en (1) person som du själv får välja. Om du också använder dig av skyddet ”Ledsagning” är den sammanlagda omfattningen för ”Närståendes resa” och ”Ledsagning” begränsad till totalt en (1) person som du själv väljer och dina medföljande barn, styvbarn eller fosterbarn under 18 år som kan följa med dig om:

a) du är inlagd på sjukhus i minst tre (3) dagar på grund av akut sjukdom eller allvarligt olycksfall

b) du drabbas av en livshotande sjukdom, olycksfall eller dödsfall

c) du blir hemtransporterad

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för den närstående personens:

a) tur – och returbiljett upp till ekonomiklass från den närstående personens bostad till ditt resmål. Den närstående personen måste påbörja och avsluta sin resa i Norden.

b) mat, boende och lokala transporter upp till ett dagsbelopp på 1 000 SEK per närstående person.

Om du avlider ersätter försäkringen transportkostnader, mat och boende i upp till högst tio (10) dagar från den närstående personens utresedatum.

Om den närstående personen saknar giltig reseförsäkring när denne reser till dig och avreser från Norden, omfattas denne av en lämplig reseförsäkring hos Europeiska ERV, under förutsättning att han / hon uppfyller kraven för att kunna omfattas av Europeiska ERVs försäkringsvillkor. Försäkringen gäller från det att den närstående personen påbörjar resan till dig tills han / hon återvänder till sin hemadress i Norden.

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp framgår ovan.

Begränsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte:

a) närståendes resa om din planerade hemtransport ska äga rum inom tre (3) dagar från det att den närstående avreser från Norden

b) om du blivit utskriven från sjukhuset på resmålet

c) om du i samband med hemtransport har anlänt till din bostad eller vårdinrättning i ditt hemland.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Kostnader för närståendes resa måste förhandsgodkännas av Europeiska ERV.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Läkarintyg, journalkopior eller annan dokumentation gällande akut sjukdom eller olycksfall från behandlande läkare på resmålet där diagnos och behandling framgår.
 • Originalkvitton på kostnader som betalats av dig.
 • Resehandlingar eller annan dokumentation från resmålet som visar resedatum och syftet med resan.

 

J) Sjukgymnastik och kiropraktorbehandling

Vad försäkringen ersätter

Skadehändelsen måste omfattas av försäkringen enligt “Sjukdom och olycksfall”. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för behandling hos en sjukgymnast eller kiropraktor, utan krav på remiss från en läkare, om du behöver omedelbar smärtlindring under din resa.

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp är 15 000 SEK per försäkrad och resa.

Undantag / Begränsningar

Försäkringen ersätter inte ¡ behandling när Europeiska ERV har bedömt att behandlingen kan vänta tills du återvänt till ditt hemland.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Det är ett krav att den behandlande sjukgymnasten / kiropraktorn är legitimerad i det land du behandlas. Kostnaden för sjukgymnastik / kiropraktik måste förhandsgodkännas av Europeiska ERV.

Dokumentation vid skadeanmälan

Journalanteckningar och läkarintyg från den behandlande sjukgymnasten / kiropraktorn på resmålet som visar diagnos, behandling och kostnad.

 

K) Medicinsk felbehandling

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen lämnar ersättning för bestående invaliditet som är ett direkt resultat av dokumenterad medicinsk felbehandling när behandlingen i fråga har utförts av en kvalificerad och legitimerad läkare under inläggning på sjukhus eller i öppenvård.

Det är ett krav att skadan omfattas av ”Sjukdom och olycksfall” och att en kvalificerad och legitimerad läkare på resmålet utför en behandling som skulle ha berättigat dig till ersättning för kroppsskada enligt principerna i den svenska patientskadelagen som var giltig vid skadetillfället.

Invaliditetsersättningen beräknas enligt bestämmelserna i 5 kapitlet i skadeståndslagen.

Ersättningen utgörs av skillnaden mellan den faktiska invaliditet som är ett resultat av den medicinska felbehandlingen och den invaliditet som skulle ha blivit aktuell om behandlingen hade utförts på ett medicinskt korrekt sätt.

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp är 1 000 000 SEK per försäkrad och resa.

Begränsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte:

a) medicinsk felbehandling som utförts av annan sjukvårdspersonal än en kvalificerad och legitimerad läkare

b) bestående invaliditet som är en direkt eller förväntad följd av akut sjukdom eller olycksfall

c) om du har lämnat ditt samtycke till en behandling mot Europeiska ERVs varning om att den erbjudna behandlingen strider mot vedertagna medicinska behandlingsprinciper.

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Alla relevanta läkarjournaler, röntgen- och scanningundersökningar och information om tidigare sjukdomsförlopp.
 • Läkarintyg från den behandlande läkaren på resmålet som visar din diagnos och behandlingsplan.
 • Dokumentation angående den medicinska felbehandlingen från den behandlande läkaren i hemlandet.

 

Generella begränsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte:

a) befintliga medicinska tillstånd som har gett upphov till symptom och / eller har behandlats senare än två (2) månader innan försäkringen började gälla

b) kostnader som är förorsakade av att fartyg eller flygplan på grund av din skada eller akuta sjukdom måste ändra sin färdplan

c) förlossning eller behandling av graviditetskomplikationer som uppstår efter vecka 34 (33+6)

d) spa- eller kurbehandlingar

e) behandling och sjukhusvistelse när Europeiska ERV har bedömt att behandlingen kan vänta tills du återvänt till ditt hemland

f) planerade operationer och behandlingar och eventuella komplikationer därmed

g) plastikkirurgi eller kosmetiska operationer eller följder av dessa, om de inte är en del i behandlingen av ett allvarligt olycksfall som kräver akut behandling och behandlingen har förhandsgodkänts av Europeiska ERV

h) fortsatt behandling och sjukhusvistelse om du motsätter dig hemtransport när Europeiska ERV har beslutat att du ska transporteras hem

i) framkallad abort

j) kostnader som uppstår på grund av att du inte följt behandlande läkares eller Europeiska ERVs instruktioner

k) byte, ersättning eller reparation av proteser, glasögon, kontaktlinser, hörselhjälpmedel eller andra hjälpmedel

l) om läkare har avrått dig från att påbörja resan.

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

 • Alkohol, narkotika, sömnmedel eller andra berusningsmedel får inte användas på ett sådant sätt att du utsätter dig för risken att drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.
 • Vård och behandling måste styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande originalintyg.
 • Det första läkar- / tandläkarbesöket måste göras under resan.
Självriskeliminering för hyrt fordon

Vad försäkringen ersätter

Om du hyrt personbil, båt, motorcykel, moped, snöskoter eller cykel för att använda på resmålet och fordonet skadas under resan ersätter försäkringen den självrisk du är skyldig att betala till uthyrningsfirman. Om kostnaderna för reparation understiger självrisken ersätter försäkringen i stället reparationskostnaden.

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp är 25 000 SEK per skadetillfälle.

Begränsningar / Undantag

Försäkringen gäller inte:

a) om du inte har tecknat försäkring hos uthyrningsfir- man för den hyrda personbilen, båten, motorcykeln, moped, snöskotern eller cykeln

b) om föraren inte får framföra fordonet enligt lokal lag stiftning i det land fordonet hyrs eller om föraren inte får framföra fordonet enligt hyreskontraktet

c) för husbil.

Självriskskydd

Självriskskydd hemförsäkring

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter självrisken du ska betala vid en ersättningsbar skada i din permanenta bostad i ditt hemland. Skadan ska omfattas av din hemförsäkring. Din permanenta bostad ska ha varit obebodd under din resa.

Högsta ersättning

Högsta ersättning är 10 000 SEK per skadetillfälle.

Begränsningar / Undantag

Skadebeloppet ska överstiga hemförsäkringens gällande självrisk. Skadan ska vara godkänd och reglerad av hemförsäkringsbolaget innan ersättning för självrisken kan betalas.

Självriskskyddet för hemförsäkringen gäller inte för:

a) bonusförlust

b) slitage.

 

Självriskskydd bilförsäkring

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter självrisken du ska betala om det under din semesterresa har inträffat en ersättningsbar skada på din privata personbil eller personbil som tillhör din make / maka / sambo eller registrerad partner som är folkbokförd på samma adress som du. Om bilen inte medförts på resan ska den stå oanvänd i ditt hemland.

Högsta ersättning

Högsta ersättning är 10 000 SEK per skadetillfälle.

Begränsningar / Undantag

 • Skadan måste omfattas av ditt bilförsäkringsbolags försäkringsvillkor för att självrisken ska ersättas.
 • Skadebeloppet ska överstiga bilförsäkringens gällande självrisk.
 • Skadan ska vara godkänd och reglerad av ditt bilförsäkringsbolag innan ersättning för självrisken kan betalas.

 

Självriskskyddet för bilförsäkringen gäller inte för:

a) skada som omfattas av bilens maskinskadeförsäkring eller rättsskyddsförsäkring

b) avbrottsersättning

c) bonusförlust

d) stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil

e) normalt slitage

f) skada som uppkommer vid resa som varar längre än 30 dagar

g) skada som uppkommer till följd av att du bryter mot lokal lag /trafikregel

h) husbil.

Sportutrustning

Vad försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter hyra av likvärdig egendom under resan om din privata eller hyrda sportutrustning blir:

 • försenad eller skadad under transport med allmänt färdmedel, eller
 • stulen under resan.

Försäkringen ersätter inköp av likvärdig utrustning om din privata eller hyrda sportutrustning blir:

 • stulen eller skadad under användning.

 

Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp för:

 • hyra av utrustning är 10 000 SEK per försäkrad och skadetillfälle
 • inköp av likvärdig utrustning är 30 000 SEK per försäkrad och skadetillfälle.

 

Begränsningar / Undantag

Försäkringen ersätter inte:

 • förlust eller stöld om utrustningen inte har varit inlåst eller under din uppsikt
 • ytliga skador såsom repor och liknande skador som inte har någon betydande påverkan på användbarheten.

 

Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

 • För att få ersättning måste du vara aktsam så att stöld, förlust eller skada så långt det är möjligt kan förhindras.
 • Glömska är en indikation på att aktsamhetskravet inte är uppfyllt och detta kan medföra reducerad eller utebliven ersättning.

 

Dokumentation vid skadeanmälan

 • Polisanmälan från lokala myndigheter vid stöld eller förlust.
 • P.I.R. (Property Irregularity Report) från flygbolaget om ditt bagage förloras eller skadas medan det är omhändertaget av flygbolaget.
 • Originalkvitton, garantibevis eller liknande som visar ålder, modell och kostnad för föremålen.

 

Värderingstabell - Sportutrustning

Se villkoret för värderingstabell för tillvalet Sportutrustning.

Överfallsskydd

Vad försäkringen ersätter

Ersättning lämnas för personskada som du i egenskap av privatperson under resa tillfogats genom överfall eller annat uppsåtligt våld.

Högsta ersättning

Högsta ersättning är 500 000 SEK per person. Ersättningen beräknas enligt svensk skadeståndsrätt, i enlighet med bestämmelserna i 5:e kapitlet i skadeståndslagen. För att ersättning ska utbetalas krävs det att du är vid liv vid tidpunkten för utbetalningen.

Begränsningar / Undantag

Flera skador anses som en skada om de uppkommit vid samma tillfälle. Ersättning lämnas inte för att skada som tillfogats dig när:

 • du utan skälig anledning utsatt dig för risken att skadas
 • du i samband med personskada gjort dig skyldig till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till dagsböter eller högre straff
 • du skadats av nära anhörig eller medförsäkrad
 • skadans uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp
 • du skadats under direkt yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet
 • ersättning lämnas inte heller för skadestånd om skadestånd / kostnadsersättning kan betalas av annan t.ex. den skadevållande, stat / kommun eller om skadestånd / kostnadsersättning betalas från annan försäkring / försäkringsbolag.


Aktsamhetskrav / Säkerhetsföreskrifter

Alkohol, narkotika, sömnmedel eller andra berusningsmedel får inte användas på ett sådant sätt att du utsätter dig för risken att drabbas av skada.

 • Om du inte följer angivna föreskrifter kan detta medföra att ersättningen reduceras eller helt uteblir.
 • Föranleder skadan åtal mot den som orsakat skadan ska du, om Europeiska ERV så begär, föra skadeståndstalan i rättegång, varvid Europeiska ERV betalar uppkomna rättegångskostnader.


Dokumentation vid skadeanmälan

 • Polisrapport om överfallet.
 • Du måste uppsöka läkare eller sjukhus omedelbart efter överfallet och ett läkarintyg måste skrivas.
 • Relevant sjuk- och hälsovårdsinformation.


Extremsport

Försäkringen Extremsport är anpassad för dig som vill utöva riskfyllda aktiviteter som inte täcks av vanliga försäkringar under din semester. 

 

Sök pris och bokaOsäker på vad ordet betyder?

Ta dig en titt i vår ordlista. Där har vi försökt samla ord som kan vara knepiga att förstå eller tolka.

 

Ordlista

Language