Försäkringsvillkor & omfattning

Information om din kortförsäkring

Här hittar du översiktsinformation om innehållet i din kortförsäkring. För fullständig information om innehållet i ditt kort, vänligen läs villkoret.

OBS! För att den kompletterande reseförsäkringen ska gälla så måste du betala mer än 50% av din resa med ditt kort.

Kompletterande reseförsäkring (90 dagar)

Avbeställningsskydd

Det här ersätter försäkringen
Om din resa måste avbokas på grund av att du, närstående person, medresenär, eller den du ska besöka har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina avbokningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras att resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t.ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/person och 45 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • Din resa måste minst kosta 750 SEK per försäkrad för att avbeställningsskyddet ska gälla.
 • Händelsen måste kunna styrkas med ett intyg från t.ex. läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Resan/arrangemanget måste avbokas så snart det blivit känt att resan/arrangemanget inte kan genomföras.
Resestartskydd

Det här ersätter försäkringen
Om du p.g.a. oförutsedd händelse (t.ex. fastnar i en bilkö eller ditt allmäna färdmedel blir försenat så du inte hinner med din anslutning) kan du få ersättning för dina merkostnader för att komma ikapp din resa.

Om anslutning inte är möjlig eller om du förlorar mer än halva din planerade restid så får du ersättning motsvarande resans pris (med reservation för högsta ersättningsbelopp - se nedan). 

Högsta ersättningsbelopp
30 000 SEK/försäkrad, 100 000/kort.

Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller både för dig som åker med egen bil och allmänt färdmedel.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla behöver du vara ute i god tid; du måste vara på plats minst 2 timmar före avgång (eller annan tid enligt transportörens/arrangörens skriftliga anvisning).
 • Du måste även ta hänsyn till de väderleksförhållanden och den trafiksituation som råder eller kan förväntas råda.
Personförsening

Det här ersätter försäkringen
Om du blir försenad till din slutdestination med mer än 4 timmar p.g.a. att det allmänna färdmedlet (flyg, båt, tåg eller buss) varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommer med lämnas en schablonersättning (se Högsta ersättningsbelopp nedan).

Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp per försäkrad/kort:

 • Försening mer än 4 timmar 500 SEK/2 000 SEK
 • Försening mer än 5 timmar 600 SEK/2 400 SEK
 • Försening mer än 6 timmar 700 SEK/ 2 800 SEK
 • Försening mer än 7 timmar 800 SEK/3 200 SEK
 • Försening mer än 8 timmar 900 SEK/3 600 SEK
 • Försening mer än 9 timmar 1 000 SEK/4 000 SEK
 • Försening mer än 24 timmar 1 500 SEK/6 000 SEK


Tänk på att
.

 • Resan måste ske med kollektivt färdmedel (hit räknas t.ex. inte taxi eller bilresa).
 • Förseningen måste styrkas med förseningsintyg från transportföretaget.  
Matinköp hos Coop vid personförsening

Det här ersätter försäkringen
Om du blir försenad till din slutdestination med mer än 8 timmar p.g.a. att det allmänna färdmedlet (flyg, båt, tåg eller buss) varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommer med så lämnas ersättning för matinköp hos valfri Coop-butik med 500 SEK per försäkrad, dock högst 1 000 SEK per kort.

Högsta ersättningsbelopp

500 SEK/försäkrad, 1 000 SEK/kort.

Tänk på att

Förseningen måste styrkas med förseningsintyg från transportföretaget.

Missat anslutningsflyg

Det här ersätter försäkringen
Blir ditt flyg försenat eller inställt så du missar anslutningsflyget kan du få ersättning för de nödvändiga och skäliga merkostnader som du haft för att flyga ikapp till ditt resmål samt eventuella kostnader för mat och logi.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/försäkrad, 30 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla får du senast vara på plats:

- 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden

- 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa

- 3 timmar före meddelad avgångstid övriga världen

eller annan längre tid enligt flygbolagets regler och rekommendationer.

 • Kostnader ska styrkas med kvitto i original.
Bagageförsening utanför hemorten

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat vid ankomst till resmål utanför hemorten kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och toalettartiklar.

Högsta ersättningsbelopp

 • Efter 6 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto): 2 000 SEK/försäkrad, 6 000 SEK/kort.
 • Efter 48 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (ytterligare mot kvitto): 5 000 SEK/försäkrad, 10 000 SEK/kort.


Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan det att du får tillbaka ditt bagage och måste kunna styrkas med kvitton i original.
 • Du måste kunna uppvisa förseningsintyg från transportbolaget för att kunna få ersättning.
 • Resan måste ske med kollektivt färdmedel (hit räknas inte taxi- eller bilresa).
 • Försäkringen gäller inte vid bagageförsening till den sista destinationen med allmänt färdmedel på hemresa.
Kapitalbelopp vid olycksfall

Det här ersätter försäkringen
Om du råkar ut för ett olycksfall under resan kan du får ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Kapitalbelopp vid olycksfall i villkoret.

Självriskskydd

Det här ersätter försäkringen
Om något händer i din permanenta bostad eller med din bil medan du är på resa utomlands, eller vid vistelse i hyrd stuga/lägenhet i hemlandet, kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp.

 • Självriskskydd för hemförsäkring: 10 000 SEK/skada.
 • Självriskskydd för bilförsäkring: 10 000 SEK/skada.

 

Tänk på att

 • Din bostad måste ha varit obebodd under din resa för att du ska kunna få ersättning om något händer med din bostad.
 • Försäkringen gäller både om din bil medförts på utlandsresan, stått oanvänd hemma eller på en betald pakeringsplats.

 

Självriskeliminering hyrbil

Det här ersätter försäkringen
Om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa* i Sverige eller utomlands och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet. 

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska vara giltig måste fordonshyran vara betald i samband med resa till mer än 50% med kortet eller vara betald till 100% med kortet.
 • Du måste kunna uppvisa ett originalkvitto på dina kostnader för att få ersättning.
 • Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

 

*Vespa/moped högst 100cc. 

Outnyttjade aktiviteter under resa

Det här ersätter försäkringen

Ersättning lämnas för kostnader för hyra av aktivi­tetsutrustning (exempelvis skidor, golfutrustning etc.) och/eller outnyttjad aktivitetsbiljett (exempelvis lift-kort, greenfee, dykarkurs etc.) om du drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller att bagaget inte kommit fram i tid och detta påverkar nyttjandet av betald och inbokad aktivitet.

Är den som drabbats av sjukdom eller olycksfall under 12 år lämnas även ersättning till en försäkrad med-följande vuxen.

Högsta ersättningsbelopp

2 000 SEK/försäkrad, 6 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • Gäller inte för resenärer med enkelbiljett
 • Sjukdom eller olycksfall ska kunna styrkas med läkarintyg som visar diagnos och ordination av antal dagar som aktiviteten inte kunnat utövas.
 • Kostnaden för aktiviteten ska styrkas med kvitton och hyresavtal i original.
 • Hyra av aktivitetsutrustning ska göras på plats hos organiserad uthyrare. 

Köpförsäkring 

Allrisk - 60 dagar

Det här ersätter försäkringen

Försäkringen gäller för produkter som har köpts för personligt bruk vid förluster genom stöld, brand eller skada som följd av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Ersättning lämnas för reparation, byte, eller produktens ursprungliga inköpspris (upp till högsta ersättningsbelopp, se nedan).

Högsta ersättningsbelopp

Produktens ursprungliga inköpspris upp till 15 000 SEK/försäkrad, dock högst 45 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • Försäkringen gäller i 60 dagar från och med inköpsdatum.
 • Produkten ska vara betald till 100% med kortet.
 • Produktens inköpspris ska vara minst 750 SEK.
 • Produkten ska vara köpt av ett företag registrerat i Sverige och utanför tull- eller skattefri zon.
Prisgaranti 90 dagar

Det här ersätter försäkringen
Med prisgaranti kan du få mellanskillnaden tillbaka om du betalat hela beloppet för en vara med kortet och sedan hittar exakt samma vara någon annanstans inom 90 dagar till ett lägre pris.

Högsta ersättningsbelopp
2 500 SEK/försäkrad, 5 000 SEK/kort.

Det här omfattar försäkringen
Momentet Prisgaranti gäller för produkter som är avsedda för privat bruk och gäller från inköpsdatumet och 90 dagar framåt.

Tänk på att

 • Prisskillnaden måste vara minst 300 SEK.
 • Varans inköpspris ska vara minst 400 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.
 • Köp av begagnade produkter omfattas inte av försäkringen.

OBS! vänligen se villkoret för övriga regler.

Förlängd garanti 1 år

Det här ersätter försäkringen
Vid nyköp av  hemelektronik* eller hushållsmaskiner** lämnas en motsvarande garanti (med ytterligare ett år) som den ursprungliga tillverkaren lämnade, dock inte mer än totalt 3 år från och med inköpsdatum.

Högsta ersättningsbelopp
Ersättning lämnas för reperationskostnader upp till inköpspris, dock högst 25 000 SEK per skada eller högst 150 000 SEK per år..

Det här omfattar försäkringen
Förlängd garanti gäller i 1 år från den dagen varans ursprungliga garanti löper ut, dock längst i 3 år som max.

Tänk på att
Varans inköpspris ska vara betald till 100% med kortet.

Varan ska vara köpt hos auktoriserad återförsäljare av ett företag registrerat i Sverige och utanför tull- eller skattefri zon.

Varan ska omfattas av sedvanliga garantier.

Försäkringen ersätter endast mekaniska fel på vara, d.v.s. inifrån tekniska fel på varan. Dessa fel får inte bero på yttre påverkan.

 

*Med hemelektronik menas t.ex. radio, stereo, TV, DVDspelare och TV-spelkonsol.

**Med hushållsmaskin menas maskin avsedd för klädvård, disk, städning, vitvaror eller tilllagning av livsmedel.

Självriskskydd - Bilbärgning och assistans

Det här ersätter försäkringen
Försäkringen ersätter självrisken då ersättningsbar skada på fordon medfört bilbärgning och/eller assistans, och detta medfört en självriskkostnad . Med ersättningsbar skada menas att din bilförsäkring ersatt en skada som medfört bilbärgning och/eller assistans.

Högsta ersättningsbelopp
3 000 SEK/skada.

Tänk på att
Försäkringen gäller när kortet används till 100 % för betalning vid tankning av drivmedel med minst 20 liter eller 5 kg gas per gång. Självrisk­skyddet gäller fr.o.m. första tankningen med kortet och därefter i 60 dagar. Vid varje ny tankning förlängs försäkringsskyddet med motsvarande period.

Övrig försäkring

Förlust av nyckel

Det här ersätter försäkringen
Om du blir av med dina nycklar vid rån, stöld eller liknande kan vi ersätta dina merkostnader för tillverkning av nya nycklar, omkodning av nycklar eller om du måste byta lås. Försäkringen gäller även om du råkar låsa in dina nycklar i din permanenta bostad.

Högsta ersättningsbelopp

10 000 SEK per skadetillfälle/kort.


Tänk på att
Händelsen ska vara plötslig och oförutsedd.

Gällande försäkringsvillkor

 

 Villkor gällande t.o.m. 14 juni 2021

Utgående försäkringsvillkor

Om du är innehavare av ett kort utgivet av MedMera Bank så gäller nedanstående villkor t.o.m. 2019-03-04. Efter det datumet så är det villkoren för det nya kortet som gäller.

 

 


Är det något du undrar över? 

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

 

Vanliga frågor och svar

Language