Försäkringsvillkor & omfattning

Information om din kortförsäkring

Här hittar du översiktsinformation om innehållet i din kortförsäkring. För fullständig information om innehållet i ditt kort, vänligen läs villkoret.

Kompletterande reseförsäkring (Grundskydd)

Avbeställningsförsäkring

Det här ersätter försäkringen
Om din resa måste avbokas på grund av att du, närstående person eller medresenär har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina avbokningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras att resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t. ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
30 000 SEK/person och 90 000 SEK/familj.

Tänk på att

 • Händelsen måste kunna styrkas med ett intyg från t.ex. läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Resan/arrangemanget måste avbokas så snart det blivit känt att resan/arrangemanget inte kan genomföras.
 • För att resan ska omfattas av avbeställningsförsäkringen måste den ha kostat mer än 1 000 SEK (exklusive skatter och avgifter) och mer än hälften av resans totala pris måste vara betald med kortet.
Personförsening/Ankomstförsening

Det här ersätter försäkringen
Om du blir mer än 6 timmar försenad till din destination p.g.a. att det kollektiva färdmedel du rest med varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommit med kan du få ersättning från försäkringen. Om förseningen är mer än 24 timmar så ökar ersättningsbeloppet. 

Högsta ersättningsbelopp

 • Mer än 6 timmars försening: 700 SEK/person, 2 800 SEK/familj eller
 • Mer än 24 timmars försening: 1 800 SEK/person, 7 200 SEK/familj.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt från Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 60 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet. Eventuell försening på hemresan omfattas då inte.


Tänk på att

 • Tidstabellsändring som meddelats minst 24 timmar före avresan anses inte vara oförutsedd och oplanerad.
 • Förseningen måste kunna styrkas med intyg som visar orsak till förseningen och aktuella tider från transportföretaget.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.
 • Försäkringen kräver att biljettköp ska ha köpts till en specifik resa. Månadskort, årskort etcetera jämställs inte med biljettköp.
 • Ersättning lämnas högst med resans pris. 
Försening av incheckat bagage

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat mer än 6 timmar vid ankomst till resmål utanför hemorten kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och hygienartiklar. Om ditt bagage blir mer än 48 timmar försenat så får du ytterligare ersättning.

Högsta ersättningsbelopp

 • Mer än 6 timmars försening: 2 000 SEK/väska. Högsta ersättning är 6 000 SEK/familj eller
 • Mer än 48 timmars försening: 5 000 SEK/väska,. Högsta ersättning är 10 000 SEK/familj.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen omfattar försenat bagage under utresan. Om du köpt en enkelbiljett gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.

Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan bagaget återfåtts.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.
 • Transportföretagets intyg om försening ska kunna bifogas vid skadeanmälan.
 • Gäller endast på utresa från Norden. Försäkringen gäller inte vid bagageförsening till den sista destinationen med allmänt färdmedel på hemresa.
Missat anslutningsflyg

Det här ersätter försäkringen
Blir ditt flyg försenat så du missar anslutningsflyget kan du få ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnader som du haft för att flyga ikapp till ditt resmål samt eventuella kostnader för mat och logi.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/person, 30 000 SEK/familj.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla ska du vara på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler.
 • Kostnader ska styrkas med kvitton i original.
Självriskskydd (för hem- och bilförsäkring)

Det här ersätter försäkringen
Om något händer i din bostad eller med din bil medan du är på resa kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/kort.

Det här omfattar försäkringen

 • Försäkringen gäller även om bilen inte medförts på resan utan vid skadetillfället stått parkerad på annan plats.
 • Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt från Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 90 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet.


Tänk på att

 • Ersättning lämnas enbart om din bostad varit obebodd under tiden du varit ute på resa.
 • Ersättning lämnas enbart under förutsättning att din personbil inte använts under tiden du varit ute på resa.
Självriskeliminering hyrbil

Det här ersätter försäkringen
Om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa* - under resa, utrikes och utrikes - och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/skada.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska vara giltig måste fordonshyran vara betald i samband med resa till mer än 50% med kortet eller vara betald till 100% med kortet vid annat tillfälle.
 • Du måste kunna uppvisa ett originalkvitto för att få ersättning.
 • Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

 

*Vespa/moped högst 100cc. 

Olycksfallsförsäkring

Det här ersätter försäkringen

Om du råkar ut för ett olycksfall under din resa kan du få ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Olycksfallsförsäkring i översiktstabellen nedan för fullständiga ersättningsbelopp.

Tjänstereseförsäkring (tillval)

Om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för olycksfall

Det här ersätter försäkringen
Blir du som försäkrad sjuk på resan - kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för sjukvård, tandvård samt eventuell hemtransport.

Högsta ersättningsbelopp

 • Läke, rese- och tandbehandlingskostnader: Nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Merkostnader för hemtransport: Nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Hemtransport av avliden eller begravning på plats: Nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Nära anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden: Nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Ny utresa eller ersättningsresa: Nödvändiga och skäliga kostnader.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet till dess resan är avslutad – dock längt 60 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.

Tänk på att
För att få eventuell ersättning behöver du uppvisa läkarintyg och underlag på de vårdkostnader och/eller transportkostnader du haft.

Kapitalbelopp vid olycksfall

Det här ersätter försäkringen
Om du eller medresenär råkar ut för ett olycksfall under resan kan den skadedrabbade få ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Kapitalbelopp vid olycksfall i översiktstabellen nedan för fullständiga ersättningsbelopp.

Reseavbrott

Det här ersätter försäkringen
Om du som försäkrad tvingas avbryta din tjänsteresa tidigare än beräknat på grund av att det händer något allvarligt hemma eller med en eventuell medresenär kan du få ersättning för återresa till hemorten i Sverige. Om du senare behöver återuppta ditt arbete ersätter vi transportkostnaden för ny utresa. 

Högsta ersättningsbelopp
Nödvändiga och skäliga kostnader.

 

Det här omfattar försäkringen

 • Om en nära anhörig i Sverige blir allvarligt sjuk, råkar ut för svårare olycksfall eller avlider.
 • Om oförutsedd händelse inträffar som orsakar väsentlig egendomsskada i din bostad hemma i Sverige.
 • Om en nära affärskollega, som är med på resan och omfattas av denna försäkring, blir allvarligt sjuk, råkar ut för svårare olycksfall eller avlider. 
Resgodsskydd

Det här ersätter försäkringen
Om något händer med ditt bagage under resan t.ex. det blir stulet eller förstört kan du få ersättning. Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet till dess att du kommit hem igen – dock max 60 dagar.

Högsta ersättningsbelopp

 • Personlig lösegendom och arbetsgivarens egendom: 25 000 SEK*.
 • Kontanter: 5 000 SEK/kort.


Tänk på att
Försäkringen gäller för maximalt 60 resdagar.

*Varav stöldbegärlig egendom: 10 000 SEK.

Personförsening/Ankomstförsening (Förseningsförsäkring)

Det här ersätter försäkringen
Om den försäkrades för resan utnyttjade kollektiva färdmedel (flyg, buss, tåg eller båt) i kollektiv passagerartrafik försenas mer än 4 timmar lämnas ersättning. Därefter lämnas ytterligare ersättning för varje påbörjad 12-timmarsperiod.

Högsta ersättningsbelopp

 • Efter mer än 4 timmars försening: 3000 SEK därefter
 • Varje påbörjad 12-timmarsperiod: 3000 SEK (dock maximalt 12 000 SEK/kort).

 

Försening av incheckat bagage vid utlandsresa (Förseningsförsäkring)

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat mer än 4 timmar vid ankomst utomlands kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och hygienartiklar. Om ditt bagage blir mer än 48 timmar försenat så får du ytterligare ersättning.

Högsta ersättningsbelopp

 • Efter 4 timmars försening - ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto): 2 000 SEK/väska, 6 000 SEK/resesällskap eller
 • Efter 48 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto): 5 000 SEK/väska, 10 000 SEK/resesällskap.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen omfattar försenat bagage under utresan. Om du köpt en enkelbiljett gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.

Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan det att du får tillbaka ditt bagage.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.
 • Försäkringen gäller inte för bagageförsening på hemresa till Sverige. 
Strejkskydd (Förseningsförsäkring)

Det här ersätter försäkringen
Om din tjänsteresa blir försenad eller avbruten i mer än 24 timmar till följd av lockout, strejk, eller fackliga åtgärder kan den försäkrade få ersättning för merkostnader för logi och återresa till hemorten i Sverige.

Högsta ersättningsbelopp
2 250 SEK/kort.

Tänk på att

 • Resan måste vara köpt före det att strejken brutit ut eller varslats för att du ska kunna få ersättning.
 • Ersättning lämnas bara för sådana kostnader som varit nödvändiga och skäliga.
Resestartsskydd (Förseningsförsäkring)

Det här ersätter försäkringen
Om du på väg till flygplatsen råkar ut för t.ex. en trafikolycka med din privata bil eller med det kollektiva färdmedel du reser med och det gör att du inte hinner med ditt flyg, kan du få ersättning för dina merkostnader för att komma ikapp din resa.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/försäkring.

Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller både för dig som åker med egen bil och allmänt färdmedel.

Tänk på att

 • Vid trafikolycka med din privata bil måste du kunna styrka händelsen med polisintyg och bärgningsräkning.
 • Ersättning lämnas inte för den återbetalning som kan utgå från researrangör, trafikföretag, hotell eller liknande.
Ansvarsskydd (privatansvar)

Det här ersätter försäkringen
Om du under försäkringstiden skulle orsaka en person- eller sakskada och bli krävd på skadestånd kan du få hjälp av Europeiska ERV vid en eventuell utredning, förhandling och rättsprocess. Du kan även få hjälp att betala eventuellt skadestånd.

Högsta ersättningsbelopp

 • Vid personskada: 5 000 000 SEK/skada.
 • Vid sakskada: 1 000 000 SEK/skada.

 

Tänk på att
Kontakta oss på en gång om du krävs på skadestånd eller ställs inför rätta och erkänn dig aldrig skyldig till något innan du konsulterat med oss. 

Rättsskydd (för den försäkrade som privatperson)

Det här ersätter försäkringen
Om du krävs på skadestånd hjälper vid dig att föra din talan och betala eventuellt skadestånd. Vi kan även ersätta kostnader om du behöver anlita en advokat.

Högsta ersättningsbelopp
75 000 SEK/skada.

Överfallsskydd (i egenskap av privatperson)

Det här ersätter försäkringen
Om du råkar ut för ett överfall kan du få ersättning för sveda och värk, bestående men samt för fysiskt och psykiskt lidande.

Högsta ersättningsbelopp
500 000 SEK/skada.

Krishjälp

Det här ersätter försäkringen
Om du råkar ut för en allvarlig händelse och du mår väldigt dåligt psykiskt, och behöver professionell hjälp ersätts upp till 10 behandlingar.

Högsta ersättningsbelopp
25 000 SEK/person och skadehändelse.

Självriskskydd vid avbeställning

Det här ersätter försäkringen
Vi ersätter kostnaden för självrisken på eventuellt avbeställningsskydd/avbeställningsförsäkring du utyttjar upp till 2 000 SEK.

Högsta ersättningsbelopp
2 000 SEK/kort.

Tänk på att
Du måste kunna styrka dina utlägg med dokumentation i original. 

Översiktstabell

 


Är det något du undrar över? 

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

 

Vanliga frågor och svar

Language