Hantering av personuppgifter och cookies

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar sådant som personuppgifter och hur vi använder oss av s.k. cookies när du besöker vår webbplats

Europæiske Rejseforsikring A/S, genom Europeiska ERV Filial (org.nr 516410-9208), är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s Databeskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar i Sverige.

Information till våra företagskunder och samarbetspartners hittar du i det separata PDF-dokumentet "GDPR-information till företagskunder och samarbetspartners" på den här sidan.

Hoppa direkt till förklaring av cookies >

Introduktion

Europæiske Rejseforsikring A/S, genom Europeiska ERV Filial (härefter ”Europeiska ERV”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”) är skyldiga att skydda integriteten och tillgängligheten för våra kunders, leverantörers, samarbetspartners och anställdas personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter i förbindelse med fullgörandet av ett försäkringsavtal är vi personuppgiftsansvariga, eftersom vi då har ett eget ändamål med personuppgiftsbehandlingen. För det fall vi ingår avtal med tredje part – t.ex. en underleverantör – som ska behandla personuppgifter för vår räkning, ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med den parten. Personuppgiftsbiträdesavtalet innehåller tydliga instruktioner för hantering och behandling av personuppgifter.

Denna Personuppgiftspolicy innehåller information om hur vi på Europeiska ERV behandlar personuppgifter i vår egenskap av personuppgiftsansvariga.

Behandling av personuppgifter

Vi inhämtar och behandlar personuppgifter i följande situationer:

  • I samband med teckning och köp av försäkring
  • För att administrera försäkringsavtal, reglera skador samt skicka ut försäkringsdokument och annan relevant information till dig
  • I samband med att vi kommunicerar med dig som kund i syfte att upprätthålla en god kundrelation
  • För fullgöra våra skyldigheter enligt lag och att på begäran kunna svara myndigheter när de har rätt att få del av uppgifter

Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi ber dig därför att aldrig uppge ytterligare eller andra personuppgifter än de personuppgifter vi uttryckligen efterfrågat.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell kund såsom namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. För företagskunder samlar vi in personuppgifter såsom namn, titel, företagets adress, telefonnummer och e-postadress till eventuella kontaktpersoner. Vid t.ex. en skadeanmälan kan vi även insamla personuppgifter som rör din hälsa, såsom journaluppgifter.

Personuppgifterna ovan anger vilken information vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte nödvändigtvis att vi vid varje given tidpunkt behandlar all denna information.

Vi samlar inte in personuppgifter från tredje part som kan kopplas till våra kunder utan kundens samtycke.

För vilket ändamål behandlar vi personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • upprätta försäkring, reglera skador
  • identifiera försäkringsbehov
  • inhämta försäkringspremie

Vidare behandlar vi personuppgifter för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster (t.ex. för att identifiera kundbehov).

Inspelning

När du ringer till oss ber vi ibland om tillstånd att spela in din konversation. Inspelning av samtal avsedd för utbildning och dokumentation kommer inte att ske utan ditt aktiva medgivande. Vi använder inspelningarna i utbildningssyfte för att utbilda våra anställda, för att ständigt förbättra vår kundservice, våra försäkringsprodukter och vår ärendehantering samt som dokumentation för de avtal vi har ingått med dig. Endast en begränsad krets av våra anställda har tillgång till inspelningarna, som därtill lagras separat i vårt system. Inspelningarna raderas automatiskt efter tre (3) månader såvida inte en lag, myndighet eller ytterligare behandling förhindrar detta och vi tar bort enligt våra allmänna regler.

Europeiska ERVs tjänster (försäkring med tillhörande tjänster)

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om kunder och företagskunders medarbetare.

Personuppgifter som behandlas

Vi behandlar följande personuppgifter: namn, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress och telefonnummer avseende kunder och företagskunders anställda. Vid t.ex. en skadeanmälan kan vi även insamla personuppgifter som rör din hälsa, såsom journaluppgifter.

För vilket ändamål behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda den försäkring som du har köpt av oss. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund (försäkringsavtalet).

Leverantörer och samarbetspartners

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om våra leverantörers och samarbetspartners anställda.

Personuppgifter som behandlas

Vi behandlar bara allmänna personuppgifter, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter.

För vilket ändamål behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för avtalshantering och för att ta emot varor och tjänster från våra leverantörer och samarbetspartners samt, när det är relevant, för att kunna erbjuda tjänster till våra kunder.

Grunden för vår personuppgiftsbehandling är att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal, i vilken den registrerade är avtalspart. För det fall den registrerade inte är avtalspart, behandlar vi bara personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtalet med leverantören eller samarbetspartnern.

Automatiserat beslutsfattande

I vissa skadeärenden kan de personuppgifter vi samlar in bli föremål för ett automatiserat beslutsfattande, en s.k. automatiserad skadehanteringsprocess. Det finns ingen risk för dig som kund förenad med en automatiserad skadehanteringsprocess, eftersom alla skadeärenden som inte automatiskt bedöms som berättigade skickas vidare för manuell hantering av våra skadehandläggare.

Besökare på vårt kontor

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om besökare till vårt kontor.

Personuppgifter som behandlas

Vi insamlar och behandlar följande personuppgifter: namn, titel och namnet på den som besökaren ska träffa.

För vilket ändamål behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter av säkerhetsskäl. Grunden för vår personuppgiftsbehandling är ett befogat intresse för säkerheten på i våra kontorslokaler. Vårt interna register över besökare sparas under en kort period. Besöksregistret förvaras säkert och genomgås enbart om det finns en grund för genomgång, t.ex. vid en oförutsedd händelse eller en olycka.

Besökare på www.erv.se

Vi insamlar och behandlar de personuppgifter som du uppger på vår hemsida eller som du gett ditt samtycke till att vi behandlar.

När samlar vi in personuppgifter

När du besöker erv.se informeras du om insamlingen av dina personuppgifter. Vid användande av tjänster på vår hemsida, t.ex. när du köper försäkring, fyller i en hälsodeklaration eller gör en skadeanmälan, måste vi samla in vissa personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Detsamma gäller om du önskar ta del av vårt nyhetsbrev.

Personuppgifter som behandlas

Vi insamlar och behandlar följande personuppgifter: namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. Vid t.ex. en skadeanmälan kan vi även insamla personuppgifter som rör din hälsa, såsom journaluppgifter.

För vilket ändamål behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna leverera de försäkringar och tjänster som du registrerar dig för vid köp, samt för att kunna skicka dig vårt nyhetsbrev och annan relevant information om vår verksamhet eller våra tjänster. Europeiska ERV samlar även in personuppgifter för att genomföra interna marknadsundersökningar, anpassa våra försäkringserbjudanden och för att ta fram statistiskt underlag. Grunden för vår personuppgiftsbehandling är ditt samtycke, eller för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet och anpassa vår marknadsföring.

Hur Europeiska ERV använder cookies

Vi använder cookies (ibland även kallat ”kaka”) på vår hemsida. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, smartphone, surfplatta eller annan elektronisk utrustning som du använder för att besöka hemsidor på nätet. Cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg dig och dina val på vår webbplats, exempelvis när du senast besökte webbplatsen och vad du skrivit in i ett formulär. I vissa fall är en cookie en förutsättning för att en hemsida ska fungera som det är tänkt. En cookie samlar inte in personuppgifter och sprider inte virus eller annan skadlig kod. Cookies används i stort sett på alla hemsidor du besöker.

Informationssäkerhet

Europeiska ERV arbetar aktivt med att upprätthålla en hög informationssäkerhet. Vi har därför implementerat administrativa regelverk såsom policys och riktlinjer och tekniskt skydd med bland annat integritetssäkra IT-system och kryptering. Europeiska ERV tar ett helhetsgrepp för att säkra att informationssäkerheten omfattar alla kunduppgifter, personuppgifter och annan konfidentiell information.

Källa

Europeiska ERV insamlar personuppgifter direkt från dig och/eller från tredje man eller från offentliga myndigheter. 

Vidaregivande av personuppgifter

Vi ger endast vidare dina personuppgifter om vi har ditt samtycke till sådant vidaregivande eller om lagen kräver det för ett specifikt syfte.

Andra bolag i ERV-gruppen

Europæiske Rejseforsikring A/S (Europeiska ERV) är ett helägt dotterbolag till det tyska försäkringsbolaget Europäische Reiseversicherung AG, en del av den tyska koncernen ERGO. Europæiske ERV, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, ger inte vidare personuppgifter till Europäische Reiseversicherung AG/ERGO utan nödvändiga säkerhetsgarantier.

Tredje parter som levererar tjänster

Europeiska ERV använder sig av tredje parter, t.ex. underleverantörer, som tillhandahåller tjänster relaterade till vår verksamhet. I samband med att sådana tjänster tillhandahålls kan tredje parter komma att behandla personuppgifter, om sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt vårt avtal med dig. När vi använder oss av tredje part, ålägger vi dem att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för de personuppgifter de behandlar.

Professionella rådgivare

Europeiska ERV kan ibland vidarege personuppgifter till professionella rådgivare såsom bl.a. advokater och medicinska rådgivare, för att får råd och vägledning i specifika ärenden.

Offentliga myndigheter och legala krav

Europeiska ERV kan ibland åläggas vidarege personuppgifter till offentliga myndigheter eller tredje part pga. lagkrav. Sådant vidaregivande kan t.ex. avse en myndighets tillsyn av att vi följer gällande lagstiftning, i syfte att undersöka en misstänkt brottslig gärning eller för att försvara någons lagliga rättigheter. Vi kommer endast att bifalla förfrågningar om att vidarege personuppgifter när vi har en rättslig skyldighet till sådan vidaregivning.

Säkerhetsgarantier och tredjeländer

I de fall då data överförs till tredjeländer (utanför EU / EES) görs detta med vederbörlig hänsyn till ytterligare säkerhetsåtgärder vid behov, inklusive EU-standardkontraklausuler. Du hittar mer information om detta här.

Radering av personuppgifter

Europeiska ERV raderar eller anonymiserar personuppgifter när vi inte längre har en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Vår interna behandlingsperiod har fastställts i enlighet med de skyldigheter som följer av lag.

Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter som Europeiska ERV, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, är skyldig att upprätthålla.

Du kan kontakta Europeiska ERV för att begära ett kostnadsfritt registerutdrag på den information som vi har sparade om dig, samt för att rätta eller korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Du kan även kontakta oss om du önskar att vi raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vidare kan du kontakta Europeiska ERV om du önskar utnyttja din rätt till dataportabilitet för överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som återkalla ditt samtycke. För det fall du önskar återkalla ditt samtycke ska du kontakta oss.

Skulle du inte längre vilja motta e-post med information om Europeiska ERV såsom erbjudanden och annat marknadsföringsmaterial kan du alltid avregistrera dig från sådana utskick genom att klicka på länken ”avregistrera” direkt i det mejl du mottagit från oss.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Europæiske Rejseforsikring A/S, CVR-nr. 62 94 05 14, med adress Frederiksberg Allé 3, 1790 Köpenhamn V, Danmark.

För det fall du önskar utnyttja dina rättigheter i enlighet med vad som beskrivits under rubriken ”Dina rättigheter”, eller om du har frågor med anledning av vår personuppgiftsbehandling eller denna personuppgiftspolicy, är du välkommen att kontakta oss på:

Europeiska ERV
Personuppgiftsombudet
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

Telefon: 0770 456 900

E-mail: info@erv.se

Du har alltid rätt att få bekräftat huruvida vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. För det fall vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om ändamålet med vår behandling, vilken typ av personuppgifter behandlingen avser samt vilka som tagit del av dina personuppgifter och varför.

Förutsatt att ingen annans rättigheter kränks, kan vi sända dig en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även möjlighet att få eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättade.

Frågor eller klagomål

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud på dpo@er.dk.

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår Kundombudsman på kundambassaden@erv.se. Kundombudsmannen kommer då behandla ditt klagomål och återkomma till dig med ett skriftligt svar.

Du har även rätt att skicka klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med vår personuppgiftsbehandling. För ytterligare information om hur du skickar klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten hänvisar vi dig till Integritetsskyddsmyndigheten hemsida: imy.se.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator och som behövs för att vissa funktioner på webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Cookies underlättar alltså för dig som kund när du till exempel fyller i ett formulär eller gör en ansökan om ersättning. Cookies används även för att ge oss statistik över hur våra besökare använder webbplatsen så att vi därigenom kan öka relevansen, förbättra upplevelse och innehåll på såväl webbplatsen i sig som i annonsering.

Det finns två typer av cookies. Den ena sparas under en längre tid på besökarens dator då cookien har ett utgångsdatum. När datumet har passerats raderas cookien.

Den andra typen av cookies, så kallade session cookies saknar utgångsdatum. De används endast under ditt besök på webbplatsen, cookien lagras då tillfälligt i din dators minne och försvinner oftast när du stänger ner din webbläsare. Det är dessa cookies som bl.a. gör att du kan fylla i en anmälan om ersättning, teckna en försäkring eller hoppa fram och tillbaka i ett flöde utan att behöva fylla i uppgifter du redan fyllt i tidigare.

Europeiska ERV använder båda typer av cookies.

I din webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Europeiska ERV följer en rekommendation för användande av cookies som används av många svenska företag och organisationer.

Language