Överklagan, rådgivning, omprövning

Här kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga om du vill överklaga ett beslut eller få ett ärende omprövat

Jag är missnöjd, hur gör jag för att överklaga?

Om du är missnöjd med ett beslut i ett ärende kan du få ditt beslut omprövat. Så här gör du

Ta först kontakt med din handläggare som har behandlat din anmälan. Ett samtal eller brev kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Är du fortfarande inte nöjd, kan du kontakta din handläggare igen och be att vår Kundombudsman gör en omprövning av ditt ärende. Det är alltid bäst att göra en skriftlig överklagan.

Rådgivning och omprövning utanför Europeiska ERV

Om du är missnöjd med ett beslut kan du alltid vända dig utanför Europeiska ERV för att få råd och tips hur du ska gå vidare.

Värderingsman, skiljenämnd

Delar du inte vår uppfattning om värdet av den skadade egendomen, kan du begära en opartisk värdering.

Olika försäkringsnämnder

Konsumenternas försäkringsbyrå
Drivs gemensamt av försäkringsbolagen, Finansinspektionen och Konsumentverket. Byrån ger kostnadsfritt råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner.
Adress: Karlavägen 108, Box 242 15, 104 51 Stockholm, Telefon: 08-22 58 00

Allmänna Reklamationsnämnden
ARN prövar klagomål från privatpersoner. Prövningen är kostnadsfri.
Besöksadress: Teknologgatan 8 C, Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm,
Telefon: 08-508 860 00

Personförsäkringsnämnden
Avger på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument rådgivande yttrande i tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag inom sjuk, olycksfalls- och livförsäkring.
Adress: Karlavägen 108, Box 240 67, 104 50 Stockholm, Telefon: 08-522 787 31

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd
Prövar skaderegleringsfrågor rörande ersättning på grund av personskada inom ansvarsförsäkring och annan försäkring som inte utgör trafikförsäkring.
Adress: Karlavägen 108, Box 240 67, 104 50 Stockholm, Telefon: 08-522 787 31

Allmän domstol
Även om du fått ärendet prövat i någon av ovanstående nämnder, kan du vända dig till domstol. Bidrag till kostnader för domstolsprövning kan du få genom antingen:

  • allmän rättshjälp som lämnar bidrag till rättegångskostnader efter inkomstprövning,
  • rättsskyddsförsäkring. I många fall kan det i försäkringen ingående rättsskyddsmomentet utnyttjas.

Preskription

Om du vill göra anspråk på försäkringsersättning måste du väcka talan mot Europeiska ERV inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget Europeiska ERV inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

Kundombudsman

Kontakta vår kundombudsman om du inte kommer överens med din handläggare eller har andra synpunkter/idéer du vill dela med dig av.

 

kundambassaden@erv.se

Language