Duty of care och compliance

Visste du att alla svenska företag har en omsorgsplikt - en s.k. Duty of care - vilken innebär att företaget måste säkerställa sina anställdas säkerhet så länge de befinner sig i tjänst, oavsett om de befinner sig hemma i Sverige eller utomlands? Om företaget har resande eller utlandsplacerad personal är det därför viktigt att ha en försäkringsgivare i ryggen som kan säkerställa de anställdas trygghet oavsett var i världen de befinner sig.

Duty of care, compliance och försäkring - hur hänger de ihop?

Vad innebär compliance?

Compliance är ett låneord från engelskan och betyder att vara i överensstämmelse med eller kompatibel. I försäkringssammanhang innebär det mer konkret att vi som försäkringsbolag - och då också i slutändan våra kunder - måste följa internationella avtal och lokala lagstiftningar när det gäller försäkringsskydd och giltighet när vi utfärdar en försäkring. Om dessa avtal och lagstiftningar inte följs så riskerar både den anställde och företaget att råka illa ut. 

Vad har compliance med Duty of care att göra?

När ett företag bedriver affärsverksamhet över nationsgränserna sammanstrålar compliance och Duty of care. Att ett företag har ett företagsförsäkringsskydd som är "compliant" över nationsgränserna är nämligen en förutsättning för ett företag ska ha möjlighet att upprätthålla Duty of care för sina anställda. D.v.s. om en anställd saknar ett giltigt försäkringsskydd så kan inte företaget anses uppfylla det krav på omsorg över sina anställda som de måste uppfylla enligt lag.

Regelverken blir allt mer komplexa

Inom EU: inom EU har en del intiativ tagits för att förtydliga reglerna kring försäkringar som ger fullgott skydd över nationsgränserna t.ex. "Freedom of service". Även om de initiativ som tagits är välkomna så finns det dessvärre fortfarande många brister i dagens regelverk och tillhörande kontrollfunktioner. 

Utanför EU: utanför EU är läget än mer kaotiskt. Här finns ofta en oöverskådlig mängd nationella lagar och regler samt praxis och övriga bestämmelser som måste beaktas. Allt bidrar till ökad komplexitet, och det här ställer även högre krav på det enskilda företaget. Inte bara där huvudkontoret finns, utan även i de länder där man har intressen och kanske utlandsstationerade medarbetare under kortare eller längre tid.

Vilka är riskerna om man har en försäkringslösning som inte är compliant?

Företag som brister i sin hantering när det gäller försäkring och compliance - t.ex. genom att frångå/negligera gällande regelverk - riskerar såväl skattepåföljder som dryga böter och t.o.m. fängelsestraff. Den anställde riskerar i sin tur att hamna i en situation där eventuella skadeutbetalningar blir beskattade som inkomst, vilket är något den anställde måste betala själv.

Vad Europeiska ERV kan hjälpa ert företag med 

I många fall kan det vara en svårt för det enskilda företaget att veta hur man ska agera för att anpassa sig till regelverket, dvs att vara compliant. Det är där Europeiska ERV kommer in:

  • Vi kan erbjuda en företagslösning som motsvarar ert företags behov
  • Vi kan vägleda och stötta er i fråga om compliance så ni inte ramlar i några fallgropar
  • Vi kan hjälpa genom att koppla in rätt samarbetspartner i de fall vår egen försäkring är inkompatibel med landets lagar och regler.
     

Vi överbryggar eventuella problem som kan uppstå på vägen

Idag finns det inget försäkringsbolag i Norden som själva kan erbjuda en lösning som är compliant i samtliga länder i världen. Det betyder att även Europeiska ERV har vissa begränsningar. I undantagsfall innebär det att det kan finnas länder där vi t.ex. inte kan erbjuda en försäkring direkt via Europeiska ERV. Det kan t.ex. gälla en medarbetare som ska sändas ut eller att vi inte kan erbjuda en tjänstereseförsäkring för lokalanställda. I dessa länder kommer vi istället att koppla in en samarbetspartner för att lösa försäkringsfrågan samt säkerställa att hanteringen är enligt gällande regler i det aktuella landet.

Vårt kunnande ger er möjligheter

Vi har ett team som dedikerat arbetar med att kontinuerligt analysera internationella avtal och lokal lagstiftning samt ser på hur vi kan anpassa våra erbjudanden utifrån dessa förutsättningar. Vi säkerställer också löpande samarbetsavtal med partners i olika länder.
Vill du att vi ska ta fram en lösning för ditt företag?
Kontakta oss på:
Tel: 0770 456 900
E-mail: corporate@erv.se

Om du vill veta mer om Duty of care och compliance så kan du läsa vår PDF nedan där du hittar mer detaljerad information:

Övrig service som ingår i våra försäkringslösningar

Eget assistansbolag 24/7/365: Kanske är det allra viktigaste med en reseförsäkring att veta att medarbetarna alltid kan ringa till vår larmcentral Europeiska ERV Alarm och få hjälp. På larmcentralen arbetar specialiserad personal med stor erfarenhet av att hantera nödsituationer. Larmcentralen har öppet dygnet runt, 365 dagar om året och tar varje år emot mer än 35000 telefonsamtal.

Servicekontor i hela världen: Europeiska ERV har flera lokala servicekontor, Euro-Center. Tillsammans täcker de hela världen. Oavsett var i världen medarbetarna ska åka, finns det ett lokalt servicekontor som känner till det lokala sjukvårds- och rättssystemet. De lokala kontorens viktigaste uppgift är att hjälpa våra kunders medarbetare på plats om de blir sjuka eller har frågor. Personalen har stor vana i att hantera problem som resenärer ofta råkar ut för.

Läkarnätverk i hela världen: Vi samarbetar med mer än 60 000 sjukhus och läkare i hela världen. Därför kan vi alltid hänvisa dig till ett sjukhus eller en läkare som vi redan har godkänt och som lever upp till våra krav.