Corporate Social Responsibility

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Corporate Social Responsibility

Vad är Corporate Social Responsibility?

Corporate Social Responsibility (CSR) är idén om att ett företag ska ta sitt ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Europeiska kommissionen har bland annat följande att säga om CSR:

"Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga verksamhet [...]"

Europeiska ERVs mål är att möta de krav som ställs på företag idag när det kommer till CSR. Att möta kraven är dock inget självändamål i sig, det viktigaste för oss är att vårt CSR-arbete gör en skillnad.

Hur vi på Europeiska ERV arbetar med CSR, och vad CSR betyder för oss

Vi vill gärna att våra CSR-engagemang ska ha en tydlig koppling till vår verksamhet och där det även ska finnas utrymme för att engagera även våra anställda, kunder och samarbetspartners. Vi har två huvudfokus; Att hjälpa människor och värna om vår miljö.

Hållbarhet inom ERGO Group

Principerna i Principles for Responsible Investment (PRI) och de koncernövergripande riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar utgör ramarna för hållbara investeringar i enlighet med riktlinjerna för mänskliga rättigheter.

ERGO förväntar sig att externa tjänsteleverantörer delar dessa värderingar. Därför måste varje tjänsteleverantör fylla i ett evalueringsformulär om sin egen verksamhet och åta sig att följa FN:s Global Compact och underteckna ett anti-korruptionsavtal innan de inleder en affärsrelation med något samarbete med ERGO Group.

Ett hållbart förhållningssätt till kärnverksamheten

Vi följer principerna för Sustainable Insurance (PSI). Denna uppförandekod inkluderar områden som miljöskydd, upprätthållande av sociala normer och ansvarsfull styrning av bolag.

Våra underwriters vägleds av policydokument och riktlinjer för särskilt känsliga områden, såsom hydraulisk spräckning eller gruvdrift.

ERGO försäkrar uttryckligen inte vissa sektorer. Exempelvis säkerställer koncernövergripande riktlinjer att ERGO inte försäkrar företag som tillverkar, handlar med eller transporterar förbjudna vapen (klustervapen eller landminor). Dessutom har ERGO beslutat att inte längre försäkra konstruktion eller drift av nya kolkraftverk eller kolgruvor.

Hållbara investeringar

ERGO har även frivilligt åtagit sig att minska koldioxidutsläppen från sin investeringsportfölj. Målet att nå netto noll år 2050 har införts i den långsiktiga företagsstrategin, "Ambition 2025".

ERGO:s moderbolag Munich Re är också medlem i Net-Zero Asset Owner Alliance; ett investerarinitiativ som syftar till att bidra med att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius, i enlighet med klimatmålen i Parisavtalet.

Socialt engagemang för att möta globala utmaningar

ERGO skapar, i ett nära samarbete med erkända partners, mervärde genom att inte bara bidra med ekonomiska resurser, utan också kompetens. Koncernen främjar även olika sociala och kulturella projekt på olika håll i världen, till exempel genom arbete i flera olika stiftelser. Anställda hjälper också lokala välgörenhetsorganisationer genom företagssponsrat volontärarbete. ERGO hjälper också till i olika nödsituationer, som exempelvis vid naturkatastrofer eller under coronapandemin.

År 2015 uppnådde ERGO en koldioxidneutral affärsverksamhet inom hela koncernen.

logos-csr.jpg