Överklagan, rådgivning, omprövning

Är du inte nöjd med utfallet av ditt skadeärende? Här kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga om du vill överklaga ett beslut eller få ett ärende omprövat

Jag är missnöjd, hur gör jag för att överklaga?

Om du är missnöjd med ett beslut i ett ärende kan du få ditt beslut omprövat. Ta först kontakt med din handläggare som har behandlat din anmälan. Detta gör du enklast genom att maila till: skada@erv.se. Ett samtal eller brev kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Det är alltid bäst att göra en skriftlig överklagan.

Kundambassaden

Är du fortfarande inte nöjd med omprövningen från din handläggare kan du kontakta vår Kundambassad genom att maila till: kundambassaden@erv.se

Vårt mål är att våra kunder och samarbetspartners ska känna sig nöjda med vår service, våra tjänster och produkter. Vår Kundambassad arbetar därför för en god dialog mellan oss och våra kunder. Vi tar gärna emot synpunkter och idéer från dig som kund.

Avslag relaterad till graviditet

Du som under åren 2017-2020 har ansökt om försäkringsersättning på grund av orsak som har samband med graviditet och fått avslag på din ansökan, anmodas härmed att kontakta Kundambassaden för omprövning av din ansökan.

För framtida korrekt behandling av gravida kvinnor uppdateras våra försäkringsvillkor i enlighet med gällande riktlinjer för likabehandling.

Rådgivning och omprövning utanför Europeiska ERV

Om du är missnöjd med ett beslut kan du alltid vända dig utanför Europeiska ERV för att få råd och tips hur du ska gå vidare.

Värderingsman, skiljenämnd
Delar du inte vår uppfattning om värdet av den skadade egendomen, kan du begära en opartisk värdering.

Olika försäkringsnämnder

Konsumenternas försäkringsbyrå
Drivs gemensamt av försäkringsbolagen, Finansinspektionen och Konsumentverket. Byrån ger kostnadsfritt råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner.
Adress: Karlavägen 108, 115 26 Stockholm
Telefon: 08-22 58 00

Allmänna Reklamationsnämnden
ARN prövar klagomål från privatpersoner. Prövningen är kostnadsfri.
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

Personförsäkringsnämnden
Avger på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument rådgivande yttrande i tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag inom sjuk, olycksfalls- och livförsäkring.
Adress: Karlavägen 108, Box 240 67, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-522 787 20

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd
Prövar skaderegleringsfrågor rörande ersättning på grund av personskada inom ansvarsförsäkring och annan försäkring som inte utgör trafikförsäkring.
Adress: Karlavägen 108, Box 240 67, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-522 787 20

Allmän domstol
Även om du fått ärendet prövat i någon av ovanstående nämnder, kan du vända dig till domstol. Bidrag till kostnader för domstolsprövning kan du få genom antingen:

  • allmän rättshjälp som lämnar bidrag till rättegångskostnader efter inkomstprövning,
  • rättsskyddsförsäkring. I många fall kan det i försäkringen ingående rättsskyddsmomentet utnyttjas.

Preskription

Om du vill göra anspråk på försäkringsersättning måste du väcka talan mot Europeiska ERV inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget Europeiska ERV inom denna tid, är fristen enligt första meningen sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.