Försäkringsordlista

Här hittar du förklaringar på ord och begrepp som förekommer på vår sajt, samt i villkor och annat informationsmaterial

Ordlista reseförsäkringar A-Ö

A-C D-F G-I
J-L M-O P-R
S-U V-Y Z-Ö

A

Affektionsvärde

Affektionsvärde är ett icke-ekonomisk värde som ett föremål har för en person (ofta ägaren), på grund av personliga förhållanden av känslomässig natur. Vid värdering av föremål får hänsyn inte tas till affektionsvärdet.

Affärsresa

Affärsresa är en resa eller ett uppdrag som görs utanför den ordinarie arbetsplatsen och som har beordrats och bekostats av arbetsgivaren. Resor mellan den försäkrades bostad och ordinarie arbetsplats räknas inte som affärsresa.

Affärsresenär

Affärsresenär är den som reser på en affärsresa.

Akut försämring

Akut försämring är en plötslig och oförväntad väsentlig försämring av det befintliga hälsotillståndet.

Akuta tillstånd

Akuta tillstånd är sjukdomar och skador som snabbt svarar på medicinsk eller kirurgisk vård. Europeiska ERV betalar för behandling av akuta tillstånd om det är sannolikt att det leder till fullt tillfrisknande eller till att du blir återställd till ditt tidigare hälsotillstånd utan att behöva förlängd behandling.

Allmänt färdmedel

Allmänt färdmedel är tåg, flyg, buss eller båt i reguljär trafik samt taxi, d v s färdmedel avsedda att användas i passagerartrafik för allmänheten.

Anställd

Anställd är person som är tillsvidareanställd (fast anställd) eller tidsbegränsat anställd (t ex vikarie, provanställd, projektanställd och feriearbetare) och som mot avtalad lön regelbundet arbetar för en arbetsgivare.

Arbetsplats

Arbetsplats är den stationära plats där det dagliga arbetet utförs.

B

Bagage

Bagage är din privata egendom, även egendom som du hyrt eller lånat, som med förs på resan för ditt personliga bruk.

Bagage indelas i:

 • Pengar (gångbara mynt och sedlar)
 • Färdbiljetter
 • Resehandlingar (pass, körkort, liftkort och green fee)
 • Värdefull/stöldbegärlig egendom
 • Annan privat egendom

Befintliga medicinska tillstånd

Befintliga medicinska tillstånd är varje medicinskt tillstånd eller därmed tillhörande tillstånd som fanns eller som tidigare krävt behandling, medicinering eller råd från läkare eller annan medicinsk personal eller som diagnostiserats eller som du känt till eller rimligen borde ha känt till oavsett om en läkare konsulterats eller inte, eller som visat sina första symptom innan ditt inträde i försäkringen.

Bostad

Bostad är den plats i bosättningslandet där den försäkrade normalt har sin dygnsvila. Med bostad kan även avses tillfällig bostad, t ex fritidshus, övernattningslägenhet eller annan liknande bostad där den försäkradetillfälligt har sin dygnsvila.

Bosättningsland

Bosättningsland är det land i vilket den försäkrade är stadigvarande bosatt/folkbokförd.

D

Dagsvärde

Dagsvärde är detsamma som marknadsvärde.

E

Euro-Center

Euro-Center är Europeiska ERVs egna lokala servicekontor för snabb assistans vid inträffade försäkringsfall. Euro-Center finns i flera länder runt om i världen.

Europeiska ERV Alarm

Europeiska ERV Alarm är Europeiska ERVs egen larmcentral som är öppen 24 timmar om dygnet.

Expatriat

Expatriat är en person som genom sin arbetsgivare har stationerats i ett annat land än där personen har sitt medborgarskap, för att arbeta utomlands.

F

Familj

Familj är två vuxna personer som är makar/sambor/registrerade partners och deras barn under 18 år.

Familjemedlem

Familjemedlem är den försäkrades make/maka/sambo/registrerad partner samt barn upp till 26 år som är bosatta och folkbokförda på samma adress som den försäkrade.

Försäkrad

Försäkrad kallas den vars intresse har försäkrats mot skada eller på vars person en försäkring har tecknats.

H

Hemland

Expatriater (utlandsplacerad personal): hemland är ditt ursprungsland för vilket du innehar ett pass alternativt det land där du var bosatt innan du utlandsplacerades.

Övriga: hemland är ditt ursprungsland för vilket den försäkrade innehar ett pass alternativt det land där du var bosatt innan du anlände till Norden.

Högriskområde

Högriskområde är område där krig, krigsliknande händelse, revolution, uppror, upplopp, terror och liknande råder eller som drabbats av naturkatastrof, jordskalv eller jordskred. Område i vilket det innebär risk för din hälsa att vistas, t ex vid epidemier, kan också klassas som högriskområde.

I

Invaliditet

Invaliditet är en bestående nedsättning av din kroppsfunktion, orsakad av ett olycksfall.

K

Kumulrisk

Kumulrisk är den samlade risk som kan uppstå om flera försäkrade personer samtidigt befinner sig på en och samma plats eller på ett och samma transportmedel och drabbas av en och samma händelse.

Kroniskt tillstånd

Kroniskt tillstånd är en sjukdom eller en skada (inklusive psykiska tillstånd) som uppfyller minst ett av följande karakteristika:

 • har ingen känd bot, eller återkommer
 • leder till permanent funktionsnedsättning
 • orsakas av kroppsliga förändringar som inte kan upphävas
 • kräver speciell träning eller rehabilitering
 • kräver förlängd övervakning, kontroll och behandling

L

Luftfartyg

Luftfartyg är anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med undantag av dess reaktioner mot jordytan.

Lyte och men

Lyte och men är bestående fysiskt eller psykiskt lidande som orsakats av en skada.

M

Marknadsvärde

Marknadsvärde är vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig lös egendom av samma slag och i samma skick som vid skadetillfället.

Medförsäkrad

Medförsäkrad är person(er) som, förutom försäkringstagaren, skrivits in i försäkringsavtalet och som också omfattas av försäkringen.

Medfött tillstånd

Medfött tillstånd är varje abnormitet, missbildning, sjukdom eller skada som finns från födseln oavsett om det diagnostiserats eller inte.

Medicinsk invaliditet

 Medicinsk invaliditet är den fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritids intressen. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av inre organ och förlust av sinnesorgan.

Medicinskt nödvändig

Medicinskt nödvändig är behandling som är nödvändig för att identifiera och behandla ett medicinskt tillstånd och som vid behandlingstillfället överensstämmer med allmänt accepterad medicinsk praxis och professionell medicinsk standardi det medicinska samfundet. Behandlingen måste överensstämma med patientens symptom, diagnos och bakomliggande tillstånd.

Medresenär

Medresenär är den som gemensamt med resenären beställt resan och köpt försäkringen.

N

Naturkatastrof

Naturkatastrof är en naturhändelse av stor omfattning, på eller i direkt närhet av resmålet där resenären befinner sig, och som av lokala myndigheter betraktas som en katastrofsituation som kräver extraordinära insatser.

Norden

Norden omfattar Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt Färöarna.

Nyvärde

Nyvärde är kostnaden för att vid skadetillfället i den allmänna handeln anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning.

Nära anhörig

Nära anhörig är make/maka/sambo/registrerad partner, barn, styvbarn, syskon, föräldrar, styvföräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska eller person som är skriven på samma adress som den försäkrade. Sambors och registrerade partners föräldrar och syskon är enligt våra villkor att jämställa med svärföräldrar, svåger och svägerska.

Närmast anhörig

Närmast anhörig är make/maka/sambo/föräldrar/syskon och barn.

O

Olycksfall

Olycksfall är en ofrivillig kroppsskada som drabbar dig genom en plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen. Med olycksfall jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag sådan skada visar sig anses vara tidpunkten för olycksfallet.

Ordinarie arbetsplats

Ordinarie arbetsplats är den stationära plats där det dagliga arbetet i bosättningslandet utförs.

P

Pengar

Pengar är gångbara mynt och sedlar.

Premie

Premie är avgiften som du betalar för att få försäkringsskyddet.

R

Resdag

Resdag är varje påbörjat dygn. Dygn räknas från kl 00.00 till kl 24.00.

Resehandlingar

Resehandlingar är färdbiljetter, pass, telefonkort, restaurang- och hotellkuponger, liftkort, green fee samt resecheckar.

Resekostnader

Resekostnader är de faktiska kostnader som har betalts för resa och logi.

S

Sambo

Sambo är den som du sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförd på samma adress. För att räknas som sambo krävs att ingen av parterna är gifta eller har registrerat partnerskap med någon annan.

Sjukdom

Sjukdom är en plötslig försämring av hälsotillståndet och som inte är att betrakta som olycksfall.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala i händelse av skada. Självrisken dras vanligtvis av från försäkringsersättningen.

Skäliga kostnader

Med skälig kostnad avses den kostnad som Europeiska ERV, med hänsyn tagen till omständigheterna i det enskilda fallet, rimligen kan förvänta sig som bruklig och sedvanlig för utförd vård eller behandling på den ort som kostnaden uppkommit.

Stöldbegärlig egendom

Stöldbegärlig egendom är nedan uppräknade föremål:

 • föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar
 • antikviteter och konstverk, äkta mattor, ur, pälsar och pälsverk
 • apparater/utrustning/instrument (även tillbehör och programvara till sådan egendom) för produktion, lagring, bearbetning, överföring och återgivning av ljud, text, siffror eller bilder
 • musikinstrument
 • vapen

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter är föreskrifter som finns i försäkringsvillkoren om vissa bestämda handlingssätt som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade.

Särskilt värdefull egendom

Särskilt värdefull egendom är egendom som utan att vara stöldbegärlig har ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK.

T

Terrorhandlingar

Terrorhandlingar är organiserade våldshandlingar riktade mot civilbefolkningen i  syfte att skapa skräck och allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land.

Tjänsteresa

Tjänsteresa är detsamma som affärsresa.

U

Utlandsplacering

Utlandsplacering är en avtalad tjänsgöring utomlands på uppdrag av arbetsgivaren.

V

Värdehandlingar

Värdehandlingar är aktier, obligationer, bankböcker, skuldebrev och dylikt.

Ö

Överfall

Överfall är en personskada som du i egenskap av privatperson tillfogats genom misshandel, hot eller annat uppsåtligt våld.