Om Europeiska ERV

Vi kan det vi försäkrar

I Sverige är Europeiska ERV en av de största aktörerna för privat- och tjänstereseförsäkringar och varje år försäkrar vi 1,2 miljoner resenärer och 7 miljoner bank- och kreditkort. Vi bildades 1920 och har därmed över 100 års erfarenhet av reseförsäkringar. Europeiska ERV är en del av den tyska försäkringskoncernen ERGO.

Nordiskt bolag

Den 11 oktober 2017 genomgick Europeiska ERV och Europæiske Rejseforsikring A/S en fusion och bildade ett starkt nordiskt bolag. Europeiska ERV blev därmed filial till Europæiske Rejseforsikring A/S och det nya juridiska namnet är Europeiska ERV Filial. Den enda skillnaden som du som kund eller samarbetspartner kommer att märka av är att Europæiske Rejseforsikring A/S numera står som försäkringsgivare, i övrigt är allt samma som tidigare. Fusionen påverkade inte våra avtal, premier, service, tillgänglighet, klagomålshantering eller kvaliteten på våra produkter.

Både vi och våra kunder kommer även efter sammanslagningen att omfattas av svenska konsumenträttsliga regler.

Europeiska ERV är medlem i ITIA

Att vara medlem i ITIA (International Travel Insurance Alliance) innebär att man är del av en internationell gemenskap. ITIA består av en sammanslutning av internationella företag som erbjuder reseförsäkringsprodukter och andra reserelaterade tjänster. ITIA har sitt huvudkontor i München och gick innan oktober 2018 under namnet ETIG.

Europeiska ERVs ledningsgrupp

Europeiska ERVs ledningsgrupp består av två personer; Beata Kalitowska (CEO) och Peter Steen Olsen (CFO).

Styrelsen
Richard Bader Styrelseordförande och medlem i revisionskommitén
Christine Voss Styrelsemedlem och ordförande i revisionskommitén
Anja Berner Styrelselemedlem
Peter Fobian Arbetstagarrepresentant inom styrelsen
Sebastian Ambæk Laursen Arbetstagarrepresentant inom styrelsen

 

Europæiske Rejseforsikring A/S styrelse har upprättat en revisionskommité som består av 3 styrelsemedlemmar:

Revisionskommitén
Richard Bader Styrelseordförande och medlem i revisionskommitén
Christine Voss Styrelsemedlem och styrelseordförande i revisionskommitén
Anja Berner Styrelsemedlem och medlem i revisionskommitén

Organisationsschema

OBS! Klicka på bilden ovan för att se en större version.

Compliance inom ERV Nordic

”Compliance” innebär att följa gällande lagstiftning samt företagsregler och principer.

Compliance Management Systemet inom ERV Nordic strävar efter att uppnå flera mål:

 • Säkerställa att lagstadgade och interna bestämmelser följs samt även de som åläggs av tillsynsmyndigheter som är relevanta för vår verksamhet.
 • Undvika risker avseende ansvarsskyldighet, straffrättsligt ansvar samt att skydda företagets rykte, dess styrande organ (t ex ledningsgruppe, styrelse) och anställda, och
 • Skydda kundernas intressen i enlighet med vårt krav ”Att försäkra är att förstå”.

ERV Nordic:s  Compliance System (System för Efterlevnadskontroll) styrs av/kontrolleras av den lokala Compliance-funktionen (Mette Skriver Have och Judith Nielsen Marchl). Den lokala compliance-funktionen rapporterar direkt till ledningsgruppen och styrelsen för ERV Nordic samt även till ERGO Compliance.

Munich RE Code of Conduct

Munich RE:s Code of Conduct, vilken är tillämplig för samtliga medarbetare, ledande befattningshavare, ledningsgruppen samt styrelsen, erbjuder vägledning för att uppnå oklanderligt  och lagenligt beteende, baserat på etiska principer. Läs mer här >

Visselblåsarportalen

Syftet med Visselblåsarportalen är att underlätta för dem som vill uppmärksamma oss på överträdelser av lagar eller regler i Munich RE Code of Conduct.

Om en lagöverträdelse eller en väsentlig överträdelse av Munich RE:s Code of Conduct kommer till din kännedom kan du rapportera detta till oss via Visselblåsarportalen >

OBS! Anmälan kan göras helt anonymt. Observera i detta fall säkerhetsrutinen i vår Visselblåsarportal.

Compliance Management System

Verktygen i ERV Nordic:s Compliance-funktion innefattar systematisk riskanalys och kontinuerlig revidering av företagets regelefterlevnad såväl som utbildning av kollegor samt identifiering av överträdelser. 

Arbetsuppgifter för ERV Nordics Compliance-funktion

Arbetsuppgifterna för ERV Nordics Compliance-funktion omfattar:

 1. Riskbedömning: Systematisk identifiering och analys av relevanta risker;
 2. Tidig varning: Definiera och kontinuerligt förbättra företagets regel- och normefterlevnad;
 3. Rådgivning: Informera, träna samt erbjuda rådgivning till ledamöter i ledningsgruppen, personal och försäljningspartners;
 4. Övervakning: Övervaka att bestämmelser följs samt att identifiera överträdelser.

ERV Nordic:s Compliance-funktion utför dessa uppgifter på uppdrag av Europæsike Rejseforsikring A/S, inklusive Europeiska ERV Filial. Vidare står ERV Nordic:s Compliance-funktion i nära kontakt med motsvarande team inom vårt moderbolag ERGO Group AG.

Riskbedömning

Kärnan I Compliance Management-systemet är en systematisk och omfattande riskbedömning, där resultaten utgör grunden för ERV Nordic:s Compliance-funktion.

ERV Nordic:s Compliance-funktion bedömer de relevanta riskerna i de enskilda rörelsegrenarna enligt en enhetlig metod, där respektive experter samt ansvariga inom företaget involveras.

Riskbedömningen omfattar följande steg:

 1. Utveckling av riskscenarier;
 2. Kontroll av företagsenheter eller affärsprocesser där dessa risker kan uppstå;
 3. Bedömning av riskernas möjliga inverkan samt deras sannolikhet att uppstå;
 4. Specifikationer för huruvida åtgärder krävs, och om så är fallet; vilka åtgärder som krävs utöver de som redan existerar.

Riskbedömningen genomförs minst en gång per år samt även när behov uppstår. ERV Nordic:s ledningsgrupp informeras regelbundet om resultaten samt om eventuella större förändringar.

Tidig varning

Att följa lagar och förordningar såväl som företagsstandarder i Danmark och Sverige är självfallet obligatoriskt för alla medarbetare. Det är endast på detta sätt som ERGO på lång sikt kan undvika ekonomiska risker, risker kring ansvarsskyldighet samt att riskera vårt företagsrykte.

Ett av de viktigaste regelverken i detta sammanhang är Munich RE:s Code of Conduct som anger våra krav på etiskt beteende hos medarbetare, ledande befattningshavare samt ledning, vilken uppdaterades under 2018.

Det finns dessutom företagsregler för varierande ändamål, till exempel:

The Guideline on Conflict of Interest and Incentives, vilka specificerar reglerna kring anbudsgivning, planering, upphandling och incitament för interna medarbetare samt säljkår.

ERGO Group AG arbetat löpande med att succesivt utveckla miniminormer, som måste genomföras lokalt i enlighet med lokal lagstiftning.

Alla gällande normer inom ERV Nordic granskas regelbundet och uppdateras vid behov, senast godkända versioner samt ytterligare information finns att tillgå på vår interna nordiska hemsida (SharePoint: norms).

Rådgivning

Information, träning och rådgivning

Regelbunden kommunikation angående regelefterlevnad är en viktig del av vår Compliance-funktion och ökar medarbetarnas medvetenhet och förstärker därigenom regelefterlevnadskulturen inom organisationen.  Detta uppnås genom interna kommunikationskanaler så som intranet eller e-post samt genom regelbunden compliance-träning. De senaste uppdaterade normerna finns alltid att tillgå via vår interna nordiska webbplats (SharePoint: norms).

Regelbunden compliance-träning hjälper till att uppfylla målen kring regelefterlevnad samt att uppnå en gemensam standardiserad förståelse kring regelefterlevnad. Deltagande är obligatorisk för alla medarbetare, ledande befattningshavare och ledamöter i styrelsen/ledningsgruppen såväl internt som inom försäljningskåren.

Utbildningen omfattar onlinemoduler såväl som ansikte-mot-ansikte där ERV Nordics Compliance-funktion/team informerar samtliga medarbetare eller styrelseledamöter och avdelningschefer direkt, de vidarebefordrar i det fallet det relevanta innehållet i träningsmaterialet till sina respektive teams.  

Våra styrelseledamöter och alla ledande befattningshavare som arbetar internt har utbildats i compliance-frågor under 2017. Utbildning för nyanställda sker kvartalsvis fördelat på olika träningstillfällen i Danmark och Sverige.

Övervakning

Identifiering och hantering av överträdelser

Överträdelser av lagbestämmelser eller Munich RE:s Code of Conduct tolereras inte inom ERV Nordic, det klargörs och leder vid behov till åtgärder. Varje incident bedöms individuellt och sanktioneras beroende på omfattningen av överträdelsen. Kontroller utförs även huruvida normer eller processer inom företaget behöver ändras.

Överträdelser identifieras på olika sätt. Förutom regelbundna förfrågningar genomförda bland medarbetare och säljkår inom Danmark och Sverige kan medarbetare inom ERV Nordic som vill anmäla överträdelser av lagar eller andra allvarliga överträdelser i förtrolighet kontakta både ERV Nordics compliance-funktion eller ERGO Compliance.

Vidare rapporterar ERV Nordic:s compliance-funktion relevanta händelser kvartalsvis till ERGO Compliance. Dessa händelser inkluderar allvarligare fall av bedrägerier och allvarliga överträdelser gällande regelefterlevnad samt lagöverträdelser i övrigt. Rapporterna utvärderas av ERGO Compliance och följs sedan upp av respektive ansvarig enhet eller avdelning.

Medarbetare som föredrar att inte kontakta ERV Nordic:s compliance-funktion eller ERGO Compliance direkt har möjlighet att ta kontakt via en oberoende, extern, ombudsman, som också är skyldig att behålla sträng sekretess.

Åtgärder

Överträdelser av lagbestämmelser, Munich RE:s Code of Conduct eller andra interna regler tolereras inte inom ERV Nordic, det klargörs och leder vid behov till åtgärder.

Klargörelse: Vi är övertygade om att majoriteten av våra medarbetare och våra försäljningsagenter agerar på ett exemplariskt sätt. Dock kan även den bästa uppsättningen regler inte stoppa enskilda fall av oegentligheter från att äga rum. Trots omfattande revision och övervakning kan vi inte alltid vara medvetna om alla klagomål rörande vårt företag. Vi kommer dock att följa upp alla indikationer på oegentligheter som uppmärksammas inom eller utom vårt företag. Relevanta fall kommer att bedömas individuellt och sanktioneras i enlighet med omfattningen av regelöverträdelsen.ERV Worldwide

ERV koncernen har sitt huvudkontor i Tyskland och totalt finns vi i 16 länder. Nedan finner du information om våra systerbolag.

Våra systerbolag i världen

Tyskland

Die ERV - Meine Reiseversicherung für Urlaubs- und Geschäftsreisen. Auslandskrankenversicherungen, Reiserücktrittsversicherungen online buchen.

Europäische Reiseversicherung AG
Rosenheimer Str. 116
81669 Munich
Germany
contact@erv.de

www.reiseversicherung.de

Danmark

Europæiske Rejseforsikring har gennem 80 år specialiseret sig i rejseforsikring og med at skabe tryghed og sikkerhed på rejsen.

Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Allé 3
1790 Copenhagen
Denmark
info@europaeiske.dk

www.europaeiske.dk

Italien

ERV Italia, Specialista nelle Assicurazioni Viaggi, dal 1907 tutela i propri clienti dagli imprevisti occorsi in viaggio. A seconda del grado di copertura e della spesa che vuoi sostenere, crea il prodotto su misura per te!

Europäische Reiseversicherung AG
sede secondaria in Italia
Via G. Washington, 70
20146 Milan
Italy
info@erv-italia.it

www.ergoassicurazioneviaggi.it

Spanien

Europea de Seguros es la única compañía especializada en seguros de viaje. Con nuestro seguro de viaje, estarás y viajarás tranquilo.

Compañía Europea de Seguros S.A.
Av. de la Vega, 24
28108 Alcobendas-Madrid
Spain
info@europeadeseguros.com

www.ergo-segurosdeviaje.es

Polen

ERV Polska - Twoje ubezpieczenie podróży. Beztroskie podróże dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń turystycznych - indywidualnych i biznesowych.

EUROPEJSKIE
Europäische Reiseversicherung AG
Oddizial w Polsce
ul. Chmielna 101/102
80-748 Gdansk
Poland
poczta@erv.pl

www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

Storbritannien

ERV.co.uk provides a wide range of travel insurance products from Single trip policies through to more specialist cover such as Backpackers.

ETI – International Travel Protection (ERV UK)
Albany House
14 Bishopric
Horsham
RH12 1QN
England
eti@travel-insurance.com

www.ergotravelinsurance.co.uk


Förändrad lagstiftning för Europeiska ERVs moderbolag

Europeiska ERV är sedan 2017 en svensk filial till det danska försäkringsbolaget Europæiske Rejseforsikring A/S. Den danska riksdagen beslutade nyligen att den s.k. Garantifonden - som skyddar privatkunder om ett danskt försäkringsbolag skulle gå i konkurs - fr.o.m 1 januari 2019 endast ska omfatta personer bosatta i Danmark.

Vad innebär beslutet för mig som kund hos Europeiska ERV?

Någon motsvarighet till Garantifonden finns inte i Sverige. När lagen träder i kraft kommer alltså du som försäkringstagare ha ett lika gott skydd som kunderna hos andra svenska försäkringsbolag. Garantifonden innebar bara att du fick ytterligare ett skydd, d.v.s. ett skydd som inte hade funnits till att börja med om vi inte hade varit en filial till ett danskt bolag.

Lagändringen påverkar inte din försäkring eller ditt försäkringsskydd. Efter att lagändringen träder i kraft den 1 januari 2019 har du ett lika gott skydd som tidigare.

Frågor och svar gällande förändrad lagstiftning:

 • Varför informerar ni om detta?
  Trots att den här förändringen inte påverkar ditt försäkringsskydd – och inte heller skyddet av dina och våra andra kunders inbetalade premier – så är vi enligt dansk lag skyldiga att informera er om den här lagändringen.
 • Berörs jag av ändringen?
  Alla Europeiska  ERVs privatkunder omfattas av ändringen. Då någon motsvarighet till Garantifonden inte finns i Sverige kommer våra kunder ha samma goda skydd som kunderna hos andra försäkringsbolag på den svenska marknaden även efter ändringen hos danska Garantifonden träder i kraft.
 • Finns det risk för att ni går i konkurs?
  Nej. Europeiska ERV är ett företag med stabil ekonomi. Vi följer de lagar som gäller för att bedriva försäkringsverksamhet och som kräver att vi sätter undan pengar för att kunna betala ut de ersättningar som våra kunder har rätt till oavsett vad som händer.
 • Har jag något skydd om ni ändå skulle gå i konkurs?
  ​Ja, du har samma skydd som alla kunder till svenska försäkringsbolag. Garantifonden innebar bara ett ytterligare skydd som inte hade varit aktuellt till att börja med om vi inte hade varit en filial till Danmark.
 • Varför påverkar det här Europeiska ERV som har sin verksamhet i Sverige?
  Europeiska ERV är en svensk filial till ett danskt försäkringsbolag. Svensk lag gäller för våra avtal med dig som svensk kund och vi betalar skatt i Sverige. Men vi står under tillsyn av Finanstilsynet, som är den danska motsvarigheten till Finansinspektionen, och vi påverkas även av danska lagar.
 • Påverkas mina försäkringar hos Europeiska ERV av den här ändringen?
  Nej. Dina försäkringar påverkas inte överhuvudtaget.
 • Hur gör jag om jag har frågor angående detta?
  Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss på 0770 456 900. Vår kundtjänst har öppet alla vardagar mellan kl. 09.00 – 16.00.

Halvårsrapporter

Solvency and Financial Condition Report 2023


Solvency and Financial Condition Report 2022

Solvency and Financial Condition Report 2021

Solvency and Financial Condition Report 2020


Solvency and Financial Condition Report 2019

Solvency and Financial Condition Report 2018

 

Solvency and Financial Condition Report 2017

 

Rapport om solvens och finansiell ställning 2016